فروش يك باب منزل مسكوني به مساحت عرصه تقريبي 589.23 مترمربع در شهر زيار –خيابان امام خميني

21000000000

توضیحات

9909986914001589

140109460000311730
شعبه هشتم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)

1401/11/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                          ( آگهي مزايده اموال غير منقول )

اجراي احكام حقوقي شعبه  8  اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي در خصوص پرونده اجرايي كلاسه  0100393ج8  محکوم له: مجيد كاروان محکوم عليه: مهدي نظركرده ها – جواد ايوبي نسب موضوع لازم الاجرا: محكوميت مدني- حكم به پرداخت وجه نقد 26/236/000/000 ريال بابت محكوم به و هزينه هاي اجرايي  و  حق  الاجراي  دولتي  در تاريخ  1401/12/22ساعت  9 صبح در محل اجرای احکام مدنی اصفهان واقع در خیابان میرفندرسکی جنب کارواش، مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی  طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی  جهت فروش  شش دانگ ملكي به پلاك ثبتي شماره  90/1220 بخش 20 اصفهان  با مشخصات مندرج در نظريه كارشناسي كه ذيلآ درج شده است ملكي آقاي جواد ایوبی نسب  و اكنون در تصرف مالكانه  مي باشد  توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي شده و نظريه وي مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد . طالبين خريد مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشاني  فوق  مراجعه و از ملك بازديد ودر روز مزايده  با همراه داشتن 10 درصد بها در کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده    در جلسه مزایده شرکت نمایند پيشنهاد دهنده بالاترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه هاي اجرايي بر عهده محكوم عليه مي باشد .ومابقي ثمن را ظرف حداكثر يك ماه پرداخت والا ده درصد واريزي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ملك مورد نظر به آدرس : شهر زيار –خيابان امام خميني-كوچه مدرسه فروغ السادات امين- پلاك 4-كدپستي 8168114227

ملك مورد نظر به شماره پلاك ثبتي 1220فرعي از 90- اصلي  بخش بيست ثبتي اصفهان عبارتست از يك باب منزل مسكوني به مساحت عرصه تقريبي 589.23 مترمربع  كه  طبق نامه اداره ثبت واسناد داراي سند مالكيت به شماره چاپي 176698 مي باشد و به صورت ششدانگ عرصه واعيان با شماره ثبت 6905 صفحه381  دفتر 31 دفاتر بخش 20 جنوب شرق اصفهان به نام آقاي جواد ايوبي نسب مسبوق به ثبت مي باشد.ملك موصوف از حدود شمال وغرب به گذر وازحدود جنوب وشرق به پلاك مجاور محدود گرديده

ملك موصوف با قدمت ساخت بالاي20 سال، شامل طبقه همكف وزيرزمين،داراي سازه  با اسكلت بتن آرمه ،ديوارهاي پيراموني آجري و بلوك سيماني،نماي خارجي آجرنما وقسمتي  ارزش ششدانگ  عرصه واعيان ملك  به شماره پلاك ثبتي 1220 فرعي از 90- اصلي بخش بيست ثبتي اصفهان طبق مشخصات فوق با عنايت به ميزان عرصه  و اعيان ، موقعيت  ،راه دسترسي  ،بازار فعلي حاكم برعرضه وتقاضاي مسكن وبدون در نظر گرفتن  توقيفات وبدهي هاي احتمالي(شهرداري،دارايي و…) بالغ بر21،000،000،000 (دو ميلياردويكصد ميليون )تومان ارزيابي واعلام نظر مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/22