فروش وسایل منزل

2104411

توضیحات

9809980920000155

140091460000504071
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهي مزايده تلفن همراه

  در خصوص پرونده کلاسه اجرايي 980386  له آقاي علی باقری عليه مهدی فرزان فر محکوميت  بمبلغ 371.123.113 ريال  و نيم عشر دولتي به مبلغ 18.556.156ریال، اموال و اثاثیه منزل  توقيف  بمبلغ 2.104.411.100ريال ارزيابي شده تا بابت  مطالبات مذکور    در تاريخ 1400/09/22 از ساعت 16.30 الي 17 از طريق مزايده در محل اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران واقع در ميدان دربند نرسيده به ميدان سربند-ساختمان شهرداري منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به  فروش برسد .مزايده از قيمت پايه(کارشناسي )شروع شده به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده في المجلس بصورت واريز به حساب سپرده از طريق دستگاه کارتخوان مجتمع  از برنده مزايده اخذ الباقي بايستي ظرف يکماه به حساب سپرده واريز  گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد توديعي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. دادورز  اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت16:30 الی17