فروش وسایل منزل

365000000

توضیحات

9909982165501012

140068460000434213
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

«مزايده اموال منقول – نوبت اول» 

موردمزايده:لوازم خانگي

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901452/ج 3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي مصطفي احمدي به پرداخت تعداد 314  قطعه سكه بهار آزادي (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه  قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام خواهد شد) بابت مهريه، وهمچنين پرداخت مبلغ 0ريال هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ5/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له خانم زهرا علي زاده و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به،  لوازم خانگي متعلق به محكوم عليه توقيف؛ لوازم خانگي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده اجرايي كلاسه 9901452 موضوع ارزيابي لوازم خانگي  در راستاي درخواست خانم زهرا عليزاده بطرفيت آقاي مصطفي احمدي باستحضار مي رساند، پس از اطلاع از مفاد قرار صادره ضمن مراجعه به شعبه و مطالعه پرونده و هماهنگي با خانم عليزاده به نشاني اموال واقع در بلوار دهكده المپيك- شهرك لاله- بلوك 48- طبقه چهارم- واحد 8 مراجعه و حافظ اموال در محل حضور نداشته ليكن با هماهنگي خانم عليزاده از اموال توقيفي بازديد بعمل آمد كه با در نظر گرفتن تاريخ نكاحيه مورخ 19/ 11/ 1395 و نهايتاٌ بررسي هاي بعمل آمده از حيث مدت زمان استفاده از اجناس، استهلاك آنها، تاريخ وقوع عقد و لحاظ قرار دادن نوع ،مدل ،كميت ،كيفيت، قيمت اقلام مشابه در بازار و ساير جهات موثر در قيمت گذاري ارزش اموال بشرح ذيل اعلام و برآورد مي گردد. 1- شرح لوازم برقي: يك دستگاه يخچال فريزر سايد باي سايد سامسونگ مدل G26KSSW- يك دستگاه ماشين لباسشويي 6 كيلويي سامسونگ- يك دستگاه تلويزيون LED منحني و هوشمند 48 اينچ سامسونگ مدل UA48HC6890AW- يك دستگاه اجاق گاز 5 شعله فِردار CLASSIC جمعاً بمبلغ 260/000/000 ريال 2- شرح لوازم تزئيني و فرش: دو عدد لوستر 12 شعله كريستال طرح لاله- دو تخته فرش 9 متري 1000 شانه پامچال زمينه كرم- دو عدد قاليچه سايز كوچك دستي بافت پشمي زمينه لاكي (ذرع و نيم) جمعاً بمبلغ 105/000/000 ريال * در ارزيابي فوق تاريخ وقوع عقد، لحاظ قرار دادن استفاده اجناس در طول زندگي مشترك و استهلاك آنها، افزايش قيمت اجناس مشابه در سال هاي اخير و همچنين رويت اقلام و ديگر موارد مدنظر قرار گرفته است. ارزيابي اموال مذكور بر اساس صورتجلسه توقيفي مورخ 8/ 4/ 1400 مضبوط در پرونده و قرار كارشناسي صادره توسط شعبه محترم و همچنين بازديد از اقلام و بررسي هاي بعمل آمده تهيه و تنظيم و چنانچه بعد از ارزيابي وتقديم گزارش اسناد و مدارك مثبته جديد و قابل قبول از سوي هر يك از طرفين پرونده ارايه و در نتيجه گزارش موثر باشد مسئوليتي متوجه كارشناس نبوده و در صورت ارجاع مجدد از سوي مراجع محترم نسبت به ارايه نظريه تكميلي اقدام خواهد شد. جمع 2 رديف اموال فوق بمبلغ 365/000/000 ريال معادل سي و شش ميليون و پانصد هزار تومان اعلام و برآورد مي گردد.

   با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/29 ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9:30الی10