فروش وسایل سوپرمارکت

509095188

توضیحات

9609982160700144

140068460000491924
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده فروش  اموال منقول  ( وسایل  سوپرمارکت )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 982466/2 ج له  اقای  غلامعلی  حیدری و سید محمد فتاح حسینی  با وکالت اقای  سید مجید میر معاف و علیه 1- اقای حسین  قنبری فرزند  اسماعیل  2- اقای محمد باقر  کفاش فرزند علی 3- اقای محمد  لطفی علیشاه فرزند شیخعلی  که به موجب داد نامه و اجرائیه صادره از شعبه 42 داد گاه عمومی تهران محکوم علیهم  محکوم میباشند (  به تخلیه مغازه پلاک ثبتی 5056 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران  ضمنا متذکر میگردد تخلیه مغازه منوط به پرداخت مبلغ (6/750/000/000) ریال به خوانده اول (محمد لطفی علیشاه )میباشد /مدت پرداخت مبلغ فوق شش ماه از صدور رای قطعی است و مدت تخلیه نیز دو ماه پس از پرداخت مبلغ توسط خواهان ها میباشد ) که در جریان تخلیه  مغازه  اموالی در محل موجود و محکوم علیه  علی رغم تذکور از برداشتن انها خوداری و به اجبار با حضور کارشنا س پرونده  صورت برداری  و در نشانی تهران  – خ سهروردی  شمالی پ558 طبقه همکف  تحویل حافظ  شده وسپس توسط کارشناس پرونده  به شرح ذیل ارزابی و توصیف اجمالی گردیده است 

دسته اول (بشرح جدول  پیوست ) شامل اقلامی است که از چند ماه تا بیشتر دارای اعتبار در تاریخ مصرف هستند  ( عمدتا دارای تاریخ مصرف  کافی جهت فروش میباشد )

دسته دوم  شامل اقلامی که تاریخ مصرف انها گذشته است

تاریخ  انقضاء انها بسیار نزدیک است

تاریخ تولید یا انقضاء و یا هردو مخدوش هستند

فاقد تاریخ انقضاء میباشد – اصالت کلایی مروبوط به دسته بندی خود ندارند – بدلیل  اسیب فیزیکی  یا تغییر شکل دارای قابلیت مصرف نمی باشند

در دسته دوم اقلامی  نظیر مایع دستشویی ،صابون  جامد و مایع ، اسپری های خوشبو کننده ، سیگار ، انواع دستمال کاغذی ، انواع چای ،نوشیدنی  بر پایه قهوه ، ابمیوه ، دوغ ، انواع اسنک ،پودر ژله ، بیسکویت ، بادام زمینی ،و غیره  وجود دارند که بدلیل تعدد  انها از ذکر  نوع و تعداد بصورت ریز پرهیز میگردد. و تمامی این اقلام نزد امین دادگاه میباشد و این اقلام غیر قابل مصرف هستند

همچنین پیرو درخواست استمهال 1400/8/16  از ان مقام محترم همان گونه که  بخدمت بیان گردید با توجه به حدود صلاحیت  کارشناسی اینجانب امکان تعیین ارزش اقلامی نظیر ترازو – یخچال – فریزیرو موارد مشابه برای اینجانب وجود ندارد و دراین رابط از کارشناس مربوطه استفاده بفرمائید

 

جدول 1: اقلام واجد تاریخ مصرف معتبر:

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

1    چای سحرخیز    بسته 5/0 کیلویی    1    000/416    000/416   

2    چای توینینگز    بسته 5/0 کیلویی    14    000/810    000/340/11   

3    چای احمد    بسته 5/0 کیلویی    12    000/860    000/320/10   

4    چای گلستان    بسته 5/0 کیلویی    9    000/840    000/560/7   

5    چای معطر احمد    بسته 5/0 کیلویی    12    000/780    000/360/7   

6    چای گلستان قرمز    بسته 5/0 کیلویی    3    000/820    000/460/2   

7    چای کیهان    بسته 5/0 کیلویی    8    000/780    000/240/6   

8    چای دوغزال    بسته 5/0 کیلویی    6    000/020/1    000/120/6   

9    چای زرین قوطی    بسته 5/0 کیلویی    1    000/170/1    000/170/1   

10    چای فومنات    بسته 5/0 کیلویی    2    000/380    000/760   

11    چای گلستان ساده    بسته 100 گرمی    2    000/171    000/342   

12    چای احمد عطری    بسته 100 گرمی    33    000/195    000/435/6   

13    چای سبز گلستان    بسته 100 گرمی    1    000/175    000/175   

14    چای لیپتون سبز     بسته 100 عددی    2    000/680    000/360/1   

15    چای ارل گری    بسته 100 گرمی    1    000/239    000/239   

16                       

17    چای دمنوش گلستان    بسته 25 عددی    1    000/198    000/198   

18    چای سبز     بسته25 عددی    2    000/140    000/280   

19    چای توینینگز    بسته 25 عددی    3    000/182    000/546   

20    چای گلستان لیمو    بسته 25 عددی    2    200/151    400/302   

21    چای گلستان سیب    بسته 25 عددی    1    000/145    000/145   

22    چای گلستان لیپتون دمنوش    بسته 20 عددی    2    000/316    000/632   

23    چای سیاه زعفرانی    بسته 20 عددی    1    500/322    500/322   

24    چای دمنوش    بسته25 عددی    4    500/339    000/358/1   

25    چای سبز دارچین    بسته25 عددی    3    500/122    500/367   

26    چای سبز    بسته25 عددی    1    000/122    000/122   

27    چای سیاه    بسته25 عددی    1    000/120    000/120   

28    چای دمنوش مخلوط    بسته25 عددی    1    000/350    000/350   

29    چای سبز    بسته 20 عددی    1    000/322    000/322   

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

30    چای گل گاوزبان    بسته 20 عددی    1    000/296    000/296   

31    چای ترش دمنوش    بسته 20 عددی    2    000/185    000/370   

32    چای سبزعطری گلستان با لیمو    بسته 20 عددی    1    000/95    000/95   

33    چای سبزکیسه ای    بسته    1    000/230    000/230   

34    چای زعفرانی گلستان کیسه ای    بسته    1    000/319    000/319   

35    چای توینینگز

کیسه ای    بسته    1    000/200/1    000/200/1   

36    چای سحرخیز

کیسه ای    بسته    6    000/250    000/500/1   

37    چای سیاه    بسته 100 عددی    1    000/675    000/675   

38    چای ممتاز هندوستان    بسته 50 عددی    1    000/380    000/380   

39    دمنوش ترش کیسه    بسته    1    000/165    000/165   

40    چای لیپتون زعفرانی سحرخیز    بسته – کیسه ای    1    000/305    000/305   

41    چای سبز لیپتون توینینگز    بسته – کیسه ای    1    000/162    000/162   

42    چای دمنوش سحرخیز    بسته – کیسه ای    4    000/225    000/900   

43    چای دمنوش گلستان    بسته – کیسه ای    8    000/190    000/520/1   

44    چای گلستان سیاه    بسته – کیسه ای    2    000/194    000/388   

45    چای سحرخیز    بسته – کیسه ای    2    000/182    000/364   

46    چای دارچین    بسته – کیسه ای    4    000/184    000/736   

47    چای ترش    بسته – کیسه ای    1    500/367    500/367   

48    چای با طعم هل    بسته – کیسه ای    2    000/104    000/208   

49    چای نعنایی    بسته – کیسه ای    2    000/371    000/742   

50    چای    بسته 50 عددی    1    000/214    000/214   

51    چای منتخب سحرخیز    بسته – کیسه ای    1    000/161    000/161   

52    چای دمنوش گلستان    بسته – کیسه ای    1    500/157    500/157   

53                       

54                       

55                       

56                       

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

57    پودر کیک    بسته    5    500/224    500/122/1   

58    پودر کیک خارجی    بسته    1    000/420    000/420   

59    نسکافه    بسته 20 عددی    5    000/350/1    000/750/6   

60    نسکافه    بسته    4    000/705    000/820/2   

61    کافی میکس    بسته 24 عددی    14    300/440    200/162/6   

62    پودر کیک    بسته    12    000/205    000/460/2   

63    تاین    بسته    17    500/19    500/331   

64    کیک کاکائویی    بسته    3    000/60    000/180   

65    کیک آشنا دو قلو    بسته    7    250/41    750/288   

66    کافی میکس    بسته 20 عددی    5    520/553    600/767/2   

67    بیکسویت جمانه    بسته    3    500/127    500/382   

68    بیسکویت جمانه قهرمان    بسته    1    000/320    000/320   

69    بیسکویت گرجی جوین    بسته    1    000/189    000/189   

70    پودر کیک گلستان    بسته    13    500/115    500/501/1   

71    پودرشیرخشک گلستان    بسته    4    000/208    000/832   

72    بیسکویت بزرگ    بسته    3    000/25    000/75   

73    پودر کیک کاکائویی    بسته    2    100/230    200/460   

74    بیسکویت زعفرانی فرمند    بسته    1    000/265    000/265   

75    بیسکویت گرجی    بسته    1    500/58    500/58   

76    قهوه ترک –کلاسیک    بسته    4    400/34    600/137   

77    پودر کاکائو    بسته    3    000/200    000/600   

78    کاپوچینو کوچک    بسته    59    000/44    000/596/2   

79    کاپوچینو بزرگ    بسته    11    000/88    000/968   

80    کیک تائینی 2 قلو    بسته    6    000/21    000/126   

81    کیک نان آوران    بسته    2    000/37    000/74   

82    کافه ماک استرانگ    بسته 20 عددی    4    000/860    000/440/3   

83    کافی میکس    بسته 20 عددی    1    000/480    000/480   

84    بیسکویت ساقه طلایی جمانه    بسته    5    000/52    000/260   

85    بیسکویت ویفر پرتقالی    بسته    4    000/26    000/104   

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

86    بیسکویت سلامت    بسته    1    000/167    000/167   

87    بیسکویت توت فرنگی    بسته    1    500/66    500/66   

88    بیسکویت جمانه کوچک    بسته    2    000/48    000/96   

89    بیسکویت قهرمان جمانه    بسته    2    000/34    000/68   

90    بیسکویت ساقه طلایی    بسته    3    000/189    000/567   

91    بیسکویت رژیمی    بسته    1    000/340    000/340   

92    فلکس کاکائوی صبحانه    بسته    2    000/225    000/450   

93    بیسکویت فرخنده    بسته    1    000/182    000/182   

94    پودر قهوه فوری    بسته    3    000/176    000/528   

95    پاستیل    بسته    2    500/97    000/195   

96    کافه میکس    بسته    65    000/35    000/275/2   

97    پودر کیک    بسته    1    850/161    850/161   

98    بیسکویت     بسته    1    000/90    000/90   

99    پودر کاپوچینو    بسته    32    000/85    000/720/2   

100    بیسکویت جمانه    بسته    1    500/125    500/125   

101    شکلات کادویی شونیز    بسته    1    000/610    000/610   

102    شکلات تلخ کادویی    بسته    1    000/680    000/680   

103    شکلات کادویی شیرین عسل    بسته    1    000/420    000/420   

104    نبات چوبدار    ععد    3    000/63    000/189   

105    پودر کیک    بسته    2    000/194    000/388   

106    کافی میکس    بسته 20 عددی    4    000/680    000/720/2   

107    بیسکویت جوین گرجی    بسته    2    500/202    000/405   

108    بیسکویت عصرانه نسترن    بسته    2    000/195    000/290   

109    بیسکویت دایجستیو    بسته    1    500/45    500/45   

110    بیسکویت پذیرایی ساده    بسته    1    000/13    000/13   

111    بیسکویت زعفرانی    بسته    2    000/282    000/564   

112    بیسکویت جمانه    بسته    2    000/110    000/220   

113    بیسکویت فرخنده    بسته    1    000/198    000/198   

114    پودر کرم شکلاتی    عدد    3    000/75    000/225   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

115    کرم شکلات    بسته    2    000/82    000/164   

116    ژله آماده    بسته    1    000/95    000/95   

117                       

118                       

119                       

120                       

121                       

122                       

123                       

124                       

125       

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

126    کمپوت زرد آلو    بسته    1    000/110    000/110   

127    کمپوت سیب    بسته    1    000/102    000/102   

128    سس ماکارونی دلپذیر    بسته    5    200/90    000/451   

129    کنسروخورشت قورمه سبزی لوپنی    بسته    10    000/115    000/150/1   

130    کنسروخوراک بادمجان هپی فارم    بسته    7    000/140    000/980   

131    کنسرو قیمه لوپنی    بسته    8    000/115    000/920   

132    کنسروسبزی خرد شده لوپنی    بسته    5    000/120    000/600   

133    کنسرو اناناس فررش    بسته    2    000/282    000/564   

134    کنسروخوراک بادمجان    بسته    2    000/152    000/304   

135    کنسروسبزی مخلوط    بسته    6    000/188    000/128/1   

136    کنسرو نخود گوشتی    بسته    4    700/97    800/390   

137    مایه ماکارونی چاشنی    بسته    8    000/123    000/984   

138    کنسرو خاویار بادمجان    بسته    10    000/76    000/760   

139    کمپوت هلو    بسته    2    200/145    400/290   

140    کمپوت سیب    بسته    3    000/89    000/267   

141    کنسرو قیمه اصالت    بسته    3    000/87    000/261   

142    کنسروسبزی مخلوط اصالت    بسته    1    500/87    500/87   

143    کنسرو میرزا قاسمی    بسته    7    000/97    000/679   

144    کنسروکوفته تبریزی ساهان    ععد    3    500/195    500/586   

145    کنسرو ذرت چاشنی    بسته    9    000/116    000/044/1   

146    زیتون شور مهرام    بسته 20 عددی    1    900/45    900/45   

147    ترشی لیته مهرام    بسته    1    000/140    000/140   

148    خیارشور مهرام درشت    بسته    6    000/176    000/056/1   

149    خیارشور مهرام ریز    بسته    3    600/33    800/100   

150    ترشی سیر    بسته    1    500/229    500/229   

151    رب لیان دشت    بسته    14    000/285    000/990/3   

152    رب شیرین عسل 800    بسته    9    700/97    300/879   

153    رب دلپذیریاسانا    بسته    6    000/81    000/486   

154    کنسروقارچ چاشنی    عدد    49    700/148    300/286/7   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

155    کمپوت آلوورا 440 گرم    بسته    3    000/250/1    000/500/2   

156    کنسرو نخود سبز1&1    بسته    3    000/172    000/516   

157    کنسرو بادمجان 1&1    بسته    8    000/85    000/680   

158    کنسرو لوبیا سبز چاشنی

420 گرم    بسته    11    300/166    300/829/1   

159    کنسرو خوراک بادمجان    بسته    2    800/92    600/185   

160    کنسرو خوراک عدس    بسته    19    000/87    000/653/1   

161    خورشت بادمجان    بسته    2    000/320    000/640   

162    خورشت کرفس    بسته    3    000/318    000/954   

163    سبزی خرد شده    بسته    1    300/168    300/168   

164    خورشت قیمه     بسته    6    000/361    000/166/2   

165    سوپ جو و قارچ    بسته    7    600/61    200/431   

166    رب انار    بسته    1    000/396    000/396   

167    کنسرو مخلوط سبزیجات 1&1    بسته    2    400/94    800/188   

168    کنسرومخلوط سبزیجات اصالت    بسته    1    400/82    400/82   

169    کمپوت البالو    بسته    1    000/160    000/160   

170    کنسرو لوبیا چیتی    بسته    1    800/125    800/125   

171    عدس دلپذیر    بسته    1    000/70    000/70   

172    تن ماهی    بسته    1    000/250    000/250   

173    کنسرو خیار شور    ععد    4    000/292    000/168/1   

174    رب روژین 800گرم    بسته    1    500/212    500/212   

175    ترشی ذرت    بسته 20 عددی    11    000/248    000/728/2   

176    خیارشور صدف    بسته    1    000/200    000/200   

177    ترشی بندری    بسته    1    500/187    500/187   

178    سس سیب سالسا    بسته    1    000/120    000/120   

179    ترشی فلفل 500 گرمی    بسته        000/264    000/264   

180    ارده    بسته    1    800/84    800/84   

181    سکنجبین کامبیز    بسته    6    000/168    000/008/1   

182    آبغوره کامبیز    بسته    7    800/184    600/293/1   

183    سس    عدد    9    000/158    000/422/1   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

184    خاویار بادمجان    قوطی    1    000/132    000/132   

185    چاشنی قارچ    قوطی    1    000/157    000/157   

186    سس انار کاله    عدد    1    000/135    000/135   

187    خورشت فسنجان    عدد    3    000/340    000/020/1   

188    کنسرو نخود سبز    عدد    1    000/172    000/172   

189    سس کارامل    عدد    3    500/172    500/517   

190    سس توت فرنگی    عدد    2    500/229    000/459   

191    خ.زشت قورمه سبزی    عدد    2    300/168    600/336   

192    کشک بادمجان    عدد    3    400/174    200/423   

193    کنسرو بادمجان    عدد    2    000/152    000/304   

194    سس فلفل سیاه    عدد    1    800/162    800/162   

195    سس گوجه خرسی    عدد    3    000/132    000/396   

196    سس تارتار    عدد    1    000/78    000/78   

197    سس کچاپ    عدد    5    000/119    000/595   

198    سس مهرام    عدد    2    000/152    000/304   

199    سوپ جو نیمه آماده الیت    عدد    23    500/67    500/552/1   

200    سوپ الیت    عدد    4    500/52    000/210   

201                       

2020                       

203                       

204                       

205                       

206                       

207                       

208                       

209                       

210                       

211                       

212                       

 

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

213    کره بادام زمینی    عدد    2    500/418    000/837   

214    کشک مایع کامبیز    عدد    1    250/157    250/157   

215    سرکه قرمز وردا    عدد    10    400/118    000/184/1   

216    ادویه چاشنی    عدد    7    500/177    500/242/1   

217    گلاب کامبیز    عدد    1    750/165    750/165   

218    آبغوره    عدد    3    400/118    200/355   

219    سرکه کوچک    عدد    13    200/55    600/717   

220    پودر لیمو عمانی    عدد    14    100/71    400/995   

221    جوش شیرین    عدد    7    500/53    500/374   

222    خلال بادام    عدد    24    000/180    000/320/4   

223    شیبابا    عدد    3    500/37    500/112   

224    وانیل    عدد    1    250/72    250/72   

225    آدامس    عدد    2    000/85    000/175   

226    جوهر لیمو گلها    عدد    4    000/18    000/72   

227    تمبر هندی    عدد    5    000/225    000/125/1   

228    لیمو عمانی نیلوفر    عدد    2    000/167    000/334   

229    فلفل قرمز گلستان    عدد    13    600/171    800/230/2   

230    کنجد گلستان    عدد    6    000/102    000/612   

231    پودر زیره سبز    عدد    2    400/140    008/280   

232    زنجبیل پودری    عدد    8    100/152    800/216/1   

233    دانه درشت فلفل سیاه گلها    عدد    2    000/174    000/348   

234    دارچین    عدد    1    100/215    100/215   

235    گرد لیمو گلها    عدد    3    000/90    000/270   

236    چاشنی کباب    عدد    9    200/143    800/288/1   

237    گرد غوره    عدد    3    800/142    400/428   

238    جوش شیرین گلها    عدد    1    000/71    000/71   

239    پودر زیره سبز    عدد    4    600/132    400/530   

240    گلپر گلها    عدد    2    200/123    400/246   

241    چاشنی سالاد    عدد    1    000/89    000/89   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

242    ادویه کاری    عدد    3    900/95    700/287   

243    آرد سوخاری    عدد    1    600/149    600/149   

244    پودر قند    عدد    2    200/68    400/136   

245    بلغور گندم    عدد    1    000/102    000/102   

246    شکلات فرش    عدد    4    000/45    000/180   

247    شکلات فرش    عدد    26    300/27    800/709   

248    مانی شکلات    عدد    2    000/102    000/204   

249    پودر کاکائو    عدد    3    800/220    400/662   

250    روغن مازولا    عدد    6    000/400/1    000/400/8   

251    چوب دارچین    عدد    8    800/67    400/542   

252    سماق    عدد    6    000/50    000/300   

253    فلفل سیاه    عدد    6    700/60    200/364   

254    پودر دارچین    عدد    3    800/190    400/572   

255    فلفل قرمز    عدد    3    600/83    800/250   

256    خاکشیر    عدد    8    100/98    800/784   

257    ادویه کاری    عدد    14    800/105    200/481/1   

258    آویشن خشک    عدد    4    500/130    000/522   

259    تخم شربتی    عدد    2    000/184    000/368   

260    مایه خمیر    عدد    106    600/95    600/133/10   

261    آرد نخودچی    عدد    3    400/37    200/112   

262    نشاسته ذرت    عدد    1    000/56    000/56   

263    زنجبیل    عدد    2    300/75    600/150   

264    جوش شیرین    عدد    2    000/42    000/84   

265    نشاسته    عدد    7    000/40    000/280   

266    هل    عدد    2    300/238    600/476   

267    عصاره پیاز    عدد    8    700/45    600/365   

268    پودر سیر    عدد    2    200/38    400/76   

269    هل    عدد    1    000/108    000/108   

270    نعناع خشک    عدد    16    300/55    800/884   

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

271    شوید خشک    عدد    3    650/69    950/208   

272    برنج زعفرانی هانی    عدد    8    000/244    000/792/1   

273    هل سبز کوچک    عدد    1    600/61    600/61   

274    جوپرک    عدد    1    300/59    300/59   

275    نشاسته    عدد    2    000/41    000/82   

276    آرد برنج گلستان    عدد    2    400/188    800/376   

277    هل سفید کوچک    عدد    5    400/59    000/297   

278    نمک تصفیه شده    عدد    2    000/51    000/101   

279    نمک تصفیه شده    عدد    1    000/53    000/53   

280    نمک تصفیه شده بسته ای    عدد    1    900/32    900/32   

281    پودر ژله لیمو    عدد    1    000/42    000/42   

282    پودر بیکینگ    عدد    3    250/26    750/78   

283    بلغور جو    عدد    6    400/156    400/938   

284    ارزم نیلوفر    عدد    2    000/171    000/342   

285    پودر گندم    عدد    3    900/82    700/248   

286    پودر سوخاری ماهی    عدد    1    000/110    000/110   

287    فلفل سیاه    عدد    1    500/201    500/201   

288    پودر فلفل    عدد    3    000/69    000/197   

289    آرد نخودچی    عدد    1    000/145    000/145   

290    گندم پوست کنده    عدد    1    800/122    800/122   

291    سوپ جو    عدد    1    400/57    400/57   

292    نودل    عدد    1    000/42    000/42   

                       

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

293    شیر کاکئو 100 میلی    عدد    17    000/52    000/884   

294    شیر پاکتی بدون لاکتوز کاله    عدد    1    500/162    500/162   

295    شیرپرچرب مدت دار کاله    عدد    1    000/128    000/128   

296    شیرپرچرب مدت دارمیهن    عدد    2    000/136    000/272   

297    شیرمدت دار لایت میهن    عدد    2    000/130    000/260   

298    شیرکاکائو 100 میل میهن    عدد    8    000/52    000/416   

299    نوشابه انرژی زا    عدد    2    000/86    000/172   

300    آبلیمو چاشنی    عدد    3    100/191    300/573   

301    آبلیمو ترش چاشنی    عدد    1    000/146    000/146   

302    نکتار البالو    عدد    2    700/69    400/139   

303    نوشابه 300 میلی    عدد    26    500/38    000/001/1   

304    نوشابه سون آپ    عدد    15    700/50    500/760   

305    نوشابه فانتا    عدد    7    500/39    500/276   

306    مالت ایچ    عدد    14    250/89    500/249/1   

307    دلستر    عدد    16    600/81    600/305/1   

308    نوشابه باربیکن    عدد    6    000/74    000/444   

309    نوشابه سون آپ    عدد    2    800/72    600/145   

310    کوکاکولا قوطی    عدد    2    800/69    600/139   

311    نوشابه    عدد    4    000/137    000/548   

312    نوشابه    عدد    3    600/65    800/196   

313    دلستر آلیس    عدد    6    100/116    600/696   

314    دلستر جوجو    عدد    2    000/125    000/250   

                       

               

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

315    نوشابه گازدار    عدد    7    000/109    000/763   

316    سن ایچ    عدد    2    000/442    000/884   

317    شربت گیاهی گلاب    عدد    1    000/315    000/315   

318    آب گازدارکوچک    عدد    1    000/109    000/109   

319    آبمیوه سن ایچ    عدد    13    600/243    800/166/3   

320    نکتار آلبالو    عدد    1    500/280    500/280   

321    آب گازداربزرگ    عدد    8    000/308    000/464/2   

322    شربت سن ایچ    عدد    2    600/292    200/585   

323    سن ایچ سیروپ طعم دار    عدد    1    500/397    500/397   

324    عرق نعنا 1&1    عدد    1    000/116    000/116   

325    گلاب کامبیز    عدد    1    250/146    250/146   

326    نوشابه گازداراگور قرمز    عدد    27    300/63    100/709/1   

327    نوشابه گازدار با طعم کاکائو    عدد    12    400/92    800/108/1   

328    نوشابه گازدار طعم دار    عدد    12    600/61    200/739   

329    نکتار آلبالو    عدد    2    600/54    200/109   

330    دلستر ایستک    عدد    12    400/71    800/856   

331    مالت ایچ    عدد    4    200/70    800/280   

332    دلستر بهنوش    عدد    8    300/66    400/530   

333    نسکوییک 420 گرمی    عدد    2    000/580    000/160/1   

334    آبمعدنی بزرگ 6 عددی    عدد    26    000/45    000/170/1   

335    آبمعدنی کوچک12عددی    عدد    7    000/30    000/210   

336    نوشابه لیمویی اسپراید بزرگ    عدد    5    000/114    000/570   

337    لیموناد بزرگ    عدد    13    500/88    500/150/1   

338    نوشایه کوکا زیرو بزرگ    عدد    5    000/107    000/535   

339    نوشابه کوکازیروکوچک    باکس 24 عددی    1    500/38    500/38   

340    نوشابه کولاک بزرگ    عدد    4    000/107    000/428   

341    آبمعدنی کولاک بزگ    عدد    6    000/44    000/264   

342    دلسترسیب ایستک بزرگ    عدد    2    000/72    000/144   

343    دلسترهلوایستک بزرگ    عدد    5    000/72    000/360   

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

344    نوشیدنی جوجو گندم بزرگ    عدد    2    000/102    000/204   

345    دلستر لیمو بزرگ    عدد    2    400/113    800/226   

346    دلسترگندم بزرگ کلاسیک بزرگ    عدد    2    700/114    400/229   

347    آبمیوه سن ایچ بزرگ    عدد    5    000/109    000/545   

348    آبمیوه کولاک یا طعم لیمو کوچک    عدد    7    000/30    000/210   

349    نوشابه گازداربا طعم نعنا    عدد    1    000/108    000/108   

350    نوشابه زیرو فانتا    عدد    3    400/114    200/343   

351    آبمیوه سن استار    عدد    8    000/192    000/536/1   

352    آبمیوه سن ایچ پرتقال کوچک    عدد    6    600/54    600/327   

353    آبمیوه سن ایچ لیمو کوچک    عدد    10    600/54    000/546   

354    آبمیوه سن ایچ آلبالو کوچک    عدد    4    600/54    400/218   

355    آبمیوه سن ایچ سیب بزرگ    عدد    1    600/189    600/189   

356    آبمیوه سن ایچ آلبالو بزرگ    عدد    1    800/248    800/248   

357    زر ماکارون    عدد    2    500/70    000/141   

358    زر ماکارون    عدد    1    250/89    250/89   

359    زر ماکارون    عدد    1    750/54    750/54   

360    ماکارونی مانا    عدد    1    750/69    750/69   

361    اسمارتیس سنگی    عدد    1    000/72    000/72   

362    پاستیل    عدد    3    500/112    500/337   

363    چسب دو قلو    عدد    11    000/21    000/231   

364    لاک پاک کن    عدد    21    000/24    000/504   

365    جوجه کباب    عدد    1    500/201    500/201   

366    خووک    عدد    1    500/176    500/176   

367    دنت طلایی پاکتی    عدد    1    000/213    000/213   

368    آرد سوخاری    عدد    1    000/119    000/119   

369    شمع تولید    عدد    11    000/52    000/572   

370    ژل ضدعفونی دست    عدد    6    000/71    000/426   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

371    لواشک    عدد    15    700/18    500/280   

372    چیپس پیاز و جعفری    عدد    3    500/67    500/202   

373    جیفلکس غلات صبحانه    عدد    5    000/42    000/210   

374    جی پلت    عدد    1    000/6    000/6   

375    پفیلا چی توز    عدد    1    000/75    000/75   

376    پفک فنری    عدد    3    000/30    000/90   

377    چیپس ساده چکاله    عدد    1    000/90    000/90   

378    چیپس خردل عسل چکاله    عدد    3    000/60    000/180   

379    چیپس ساده چگاله    عدد    2    000/30    000/60   

380    تخمه آفتابگردان لیمو نمکی    عدد    2    400/98    800/196   

381    بادام زمینی پاکیز    عدد    3    000/40    000/120   

382    پقک چی توز    عدد    1    500/52    500/52   

383    پفک لینا    عدد    6    500/37    000/225   

384    پفک چی توز فلفل کرانچی    عدد    28    500/52    000/470/1   

385    پفک چی توز کرانچی پنیری    عدد    15    500/51    500/772   

386    پفک کچاپ چاکلز    عدد    9    000/30    000/270   

387    پفک چی توز طلایی بزرگ    عدد    3    000/82    000/246   

388    پفک لینا فنری    عدد    5    000/30    000/150   

389    پفک چی توز موتوری    عدد    5    600/60    000/303   

390    پفک نمکی مینو    عدد    4    000/52    000/208   

391    چیپس تردیلا    عدد    10    000/75    000/750   

392    چیپس کتل نمک    عدد    11    000/105    000/155/1   

393    چیپس مزمز نمکی    عدد    1    000/82    000/82   

394    پودر خمیر لازانیا    عدد    1    000/179    000/179   

395    پفک چی توز موتوری    عدد    12    400/50    800/604   

396    پفک چی توز موتوری    عدد    9    000/36    000/324   

397    پقک چی توز موتوری    عدد    9    800/28    200/259   

398    چیپس مزمز    عدد    8    000/45    000/360   

399    چیپس مزمزبزرگ    عدد    7    500/67    500/472   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

400    چیپس چاکلز فلفل تند    عدد    11    000/60    000/660   

401    پفک چاکلز طلایی    عدد    15    800/28    000/432   

402    پفک چی توز طلایی    عدد    18    500/37    000/675   

403    چیپس چاکلز پیاز و لیمو    عدد    12    500/52    000/630   

404    چیپس خلالی مزمز    عدد    4    000/111    000/444   

405    چیپس مزمز نمکی    عدد    2    000/37    000/74   

406    گلاب ربیع    عدد    2    000/163    000/326   

407    پودر کتلت نیمه آماده    عدد    1    000/123    000/123   

408    پودر ژله فرمند طلایی    عدد    4    000/75    000/300   

409    سماغ    عدد    1    000/56    000/56   

410    پودر گندم پرک    عدد    2    250/68    500/136   

411    مربای موسوی توت فرنگی    عدد    1    400/78    400/78   

412    مربای موسوی سیب    عدد    1    400/78    400/78   

413    پودر ژله فرمند    عدد    1    000/35    000/35   

                       

       

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

414    دلسی چشمک دوتایی    عدد    78    000/70    000/460/5   

415    دستمال کاغذی نایس    عدد    5    000/56    000/280   

416    پوشک ایزی لایف    عدد    2    000/275/1    000/550/2   

417    نوار بهداشتی لطیقه    عدد    26    000/110    000/860/2   

418    نوار بهداشتی    عدد    6    800/47    800/286   

419    دستمال اقتصادی10عددی    عدد    5    000/731    000/655/3   

420    نوار بهداشتی    عدد    11    000/64    000/704   

421    پنبه    عدد    6    500/118    000/711   

422    نوار بهداشتی    عدد    2    500/112    000/225   

423    نوار بهداشتی    عدد    66    000/40    000/640/2   

424    سایر انواع نوار بهداشتی    عدد    36     000/56    000/016/2   

                   

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

425    کیسخ زباله در 3 سایز    بسته    58    000/187    000/846/10   

426    انواع صابون    عدد – بسته    —    —-    000/704/2   

427    انواع تنباکو    بسته    154    000/42    000/468/6   

428    انواع سیگار    نخ – پاکت    89        000/980/8   

429    انواع باطری    قلم،نیم قلم، متوسط و بزرگ    تعداد     —    000/470/3   

430    پنبه    عدد    2    500/129    000/259   

431    موم گیاهی    عدد    2    000/81    000/162   

432    پیف پاف    عدد    1    000/449    000/449   

433    کیسه فریزر بزرگ    عدد    3    000/304    000/912   

434    کیسه فرزیر    عدد    4    500/125    000/502   

435    روکش توالت    بسته    4    000/100    000/400   

436    محلول ضدعفونی کننده    عدد    5    000/79    000/395   

437    ابر ماجیک    عدد    5    000/140    000/700   

438    سفره کاغذی    عدد    40    000/220    000/800/8   

439    دستمال اشپزخانه    عدد    3    000/116    000/348   

440    مسواک اورال بی    عدد    12    000/480    000/760/5   

441    خوشبو کننده Metem    عدد    7    000/520    000/520   

442    مسواک پنبه ریز    عدد    27    000/156    000/212/4   

443    مسواک بچه    عدد    12    000/131    000/572/1   

444    نخ دندان    عدد    3    000/66    000/198   

445    لاک پاک کن    عدد    13    500/19    500/253   

446    لامپ شمعی    عدد    1    000/165    000/165   

447    خمیر دندان اورال بی    عدد    1    000/490    000/490   

448    خمیر دندان سیگنال    عدد    14    000/129    000/806/1   

449    خمیر دنادن کلوزآپ    عدد    2    000/190    000/380   

450    تاینی    عدد    17    500/22    500/382   

451    فویل الومینیم    عدد    6    000/476    000/856/2   

452    پاکت نامه    عدد    25    400/2    000/60   

453    خوشبو کننده    عدد    1    000/245    000/245   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

454    انواع شامپو    تعداد    28    000/215    000/805/5   

455    واکس کفش – کوچک    عدد    16    000/35    000/560   

456    فویل آلومینیم    عدد    10    000/296    000/960/2   

457    اسپری بدن    عدد    30    000/245    000/350/7   

458    کاندوم    عدد    38    000/280    000/640/10   

459    کاندوم    عدد    14    000/120    000/680/1   

460    کاندوم 12 عددی    عدد    18    000/300    000/400/5   

461    کاندوک کوچک    عدد    22    000/90    000/980/1   

462    نخ دندان    عدد    1    000/40    000/40   

463    اسپری بی حس کننده    عدد    3    000/340    000/020/1   

464    خوشبو کننده    عدد    6    000/260    000/560/1   

465    چوب کباب    عدد    3    000/60    000/180   

466    اسپند    عدد    3    000/35    000/105   

467    پاک کننده رافونه    عدد    5    000/194    000/970   

468    پاک کننده اتک    عدد    6    000/237    000/422/1   

469    پاک کننده شیرآلات    عدد    8    000/144    000/152/1   

470    پاک کننده هزار منظوره راپیدو    عدد    2    000/107    000/214   

471    پاککننده چربی رافونه    عدد    3    500/185     500/556   

472    مایع پرسیل    عدد    3    000/651    000/953/1   

473    مایع شیشه شور    عدد    2    000/172    000/344   

474    مایع رنگین تاژ    عدد    2    800/168    600/337   

475    ژل موی سر خارجی    عدد    2    000/340    000/680   

476    ژل حالت دهنده    عدد    2    000/790    000/580/1   

477    مایع شیشه پاک کن    عدد    1    500/277    500/277   

478    فوم پاک کننده رافونه    عدد    1    750/246    750/246   

479    مایع لباسشویی رافونه    عدد    4    000/442    000/768/1   

480    مایع دستشویی 2 لیتری    عدد    4    000/413    000/652/1   

481    مایع ظرفشویی رافونه    عدد    2    000/267    000/534   

482    مایع دست کرمی رافونه    عدد    3    000/273    000/819   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

483    شامپو اوه خانواده    عدد    2    000/180    000/360   

484    مایع لکه بر لباس    عدد    1    000/124    000/124   

485    مایع چربی زدا    عدد    1    000/232    000/232   

486    پاک کننده چند منظوره    عدد    1    000/195    000/195   

487    اسپری چند منظوره    عدد    1    000/252    000/252   

488    مایع مشکین شوی    عدد    1    000/332    000/332   

489    پاک کننده سطوح رافونه    عدد    1    000/157    000/157   

490    فوم سفید کننده    عدد    1    000/252    000/252   

491    مایع ظرفشویی    عدد    1    500/217    500/217   

492    پودربچه فیروز    عدد    8    000/81    000/648   

493    اسپری نرم کننده فیروز    عدد    2    000/142    000/284   

494    مایع دستشویی     عدد    29    000/177    000/133/5   

495    مایع راپیدو دست    عدد    3    000/74    000/222   

496    مایع فوم اوه    عدد    3    600/83    800/250   

497    مایع دست رافونه    عدد    5    000/440    000/200/2   

498    پیف پاف سوسک کش    عدد    24    800/244    200/875/5   

499    وایتکس راپیدو کوچک    عدد    14    500/32    000/455   

500    وایتکس رافونه 4 کیلویی    عدد    2    000/185    000/370   

501    مایع دستشویی انار    عدد    1    000/326    000/326   

502    مایع لباسشویی رافونه    عدد    1    500/172    500/172   

503    مایع ظرفشویی مریت پول    عدد    5    000/105    000/525   

504    جرم گیر معطر    عدد    10    000/41    000/410   

505    مایع هوم کر لباسشویی    عدد    1    000/141    000/141   

506    جوهر نمک 400 گرمی    عدد    1    900/198    900/198   

506    مایع جرم گیر معطر راپیدو    عدد    1    500/121    500/121   

508    مایع سوسک کش قهرمان    عدد    1    000/75    000/75   

509    مایع سوسک کش    عدد    2    200/89    400/178   

510    مایع دستشویی بزرگ    عدد    1    000/472    000/472   

511    چسب زخم    عدد    1    000/44    000/44   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

512    سفره یکبار مصرف معمولی    عدد    1    000/75    000/75   

513    تاید پرسیل ماشین    عدد    2    550/116    100/233   

514    مایع لباسشویی راپیدو    عدد    1    500/172    500/172   

515    وایتکس رافونه    عدد    2    500/43    000/87   

516    محافظ تاژ    عدد    1    000/120    000/120   

517    پودر بچه    عدد    2    000/192    000/384   

518    مایع ضدعفونی دست    عدد    2    350/116    700/232   

519    رسوب گیر سماور    عدد    2    000/156    000/312   

520    مایع سفیدکننده غلیظ دامستوس    عدد    1    500/149    500/149   

521    باطرس ساعت    عدد    4    000/264    000/056/1   

522    باطری ریموت    عدد    12    000/88    000/056/1   

523    خوشبوکننده هوا    عدد    12    000/49    000/588   

524    گوش پاک کن    عدد    3    500/32    500/97   

525    چسب همه کاره رازی    عدد    1    500/58    500/58   

526    اسکاج و سیم ظرفشویی    عدد    1    000/105    000/105   

527    پودر موبر ممتاز    عدد    3    000/30    000/90   

528    محافظ آنی 10 متری    عدد    3    000/124    000/382   

529    حشره کش برقی    عدد    4    000/231    000/924   

530    دستکش ظرفشویی    عدد    15    000/112    000/680/1   

531    سفره یکبار مصرف    عدد    6    000/154    000/924   

532    کرم داروگر    عدد    2    000/93    000/186   

533    کرم موبر    عدد    3    000/86    000/258   

534    کرم ضد آفتاب    عدد    1    400/55    400/55   

535    پد الکل    عدد    20    000/30    000/600   

536    کرم کوچک    عدد    3    000/118    000/354   

537    چسب برق مشکی    عدد    2    000/85    000/170   

538    دستمال نظافت شیشه    عدد    3    750/93    250/281   

539    خوشبو کننده هوا    عدد    1    500/262    500/262   

540    لامپ کم مصرف پارس -7 وات    عدد    4    000/255    000/020/1   

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

541    لامپ کم مصرف پارس

5/5 وات    عدد    13    500/212    500/762/2   

542    چسم زخم پاندا    عدد    2    000/64    000/128   

543    پاستیل ماری    عدد    2    000/105    000/210   

544    پودر تارومار    عدد    1    400/164    400/164   

545    اسکاج ابری    عدد    34    000/56    000/904/1   

546    فیلتررسوب گیر سماور    عدد    15    000/90    000/350/1   

547    رسوب گیر سماور    عدد    1    000/14    000/14   

548    چسب دوقلو رازی    عدد    7    000/145    000/015/1   

549    نخ دندان    عدد    18    000/86    000/548/1   

550    دستکش یکبار مصرف    عدد    14    750/147    500/068/2   

551    روکش آلومینیومی فویلی    عدد    4    000/148    000/592   

552    محافظ آنی شفاف    عدد    1    000/240    000/240   

553    رول آلومینیومی    عدد    9    000/102    000/918   

554    فویل آلومینیومی    عدد    4    000/100    000/400   

555    مایع دستشویی لوکس

کوچک    عدد    1    500/172    500/172   

556    مایع خوشبوکننده    عدد    1    5000/262    500/262   

557    چسب چوب رازی    عدد    1    000/84    000/84   

558    مسواک    عدد    1    000/170    000/170   

559    لوبیا چیتی    عدد    1    000/425    000/425   

560    نخود دبه ای    عدد    1    000/395    000/395   

561    دستمال مرطوب    عدد    5    000/30    000/150   

562    دستمال لطیف    عدد    1    500/42    500/42   

563    چسب رازی با دستگاه    عدد    4    000/204    000/816   

564    کرم مرطوب کننده انار و گندم    عدد    2    000/385    000/770   

565    کرم دارچینی    عدد    1    000/311    000/311   

566    پودر بچه فیروز    عدد    4    000/157    000/628   

567    نمک رسوب گیر سماور    عدد    2    000/14    000/28   

568    شمع ریز    عدد    1    000/15    000/15   

569    خوشبوکننده هوا    عدد    12    000/225    000/700/2   

 

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

570    فویل آلومینیوم کوچک    عدد    11    400/278    400/062/3   

571    فویل آلومینیوم بزرگ    عدد    2    000/487    000/974   

572    ماکارونی فرمی    عدد    2    000/48    000/96   

573    لوبیا قرمز    عدد    5    000/410    000/050/2   

574    لپه    عدد    3    000/446    000/338/1   

575    چوی دوسر پرک    عدد    1    000/225    000/225   

576    گندم پوست کنده    عدد    1    000/104    000/104   

577    جوانه گندم    عدد    10    000/112    000/120/1   

578    پودر آماده کیک    عدد    15    000/217    000/255/3   

579    پودر ژله    عدد    20    750/96    000/935/1   

580    چسب قطره ای    عدد    4    000/40    000/160   

581    زغال    عدد    5    000/90    000/450   

582    بلغورگندم    عدد    10    500/130    000/305/1   

583    دال عدس    عدد    4    000/152    000/608   

584    بلغور جو    عدد    1    000/93    000/93   

585    پودرمرغ سوخاری    عدد    2    000/97    000/194   

586    آرد سوخاری    عدد    2    200/137    400/274   

587    پودرژله فرمند    عدد    6    330/99    980/595   

588    پودرژله ژلاتین    عدد    4    000/195    000/780   

589    پودرژله    عدد    1    750/96    750/96   

590    پودرژله کارامین    عدد    1    000/75    000/75   

591    سرکه    عدد    10    400/88    000/884   

592    بادام زمینی مزمز    عدد    12    500/42    000/510   

593    پسته    عدد    3    000/289    000/578   

594    بادام درختی    عدد    1    000/137    000/137   

595    آلو خشک    عدد    1    000/32    000/32   

596    مغز تخمه    عدد    1    500/37    500/37   

597    سی دی DVD –R    عدد    10    000/35    000/350   

598    آرد برنج 200گرمی    عدد    2    000/117    000/234   

 

 

ردیف    نام کالا    واحد    مقدار    ارزش واحد(ریال)    ارزش کل(ریال)   

599    دستگاه حشره کش ساده    عدد    1    000/595    000/595   

600    نمک    عدد    3    000/74    000/222   

601    اسکاج ساده برتیکس    عدد    35    000/70    000/450/2   

602    سیم ظرفشویی    عدد    19    000/68    000/292/1   

603    ابر ضد خش برتیکس    عدد    7    000/85    000/595   

604    اسفنج    عدد    2    000/75    000/150   

 

نظریه کارشناسی

ابتدا کلیه اجناس نزد حافظ کالا بدقت بررسی و لیست برداری گردید و سپس کالا ها دسته بندی شده  – ارزش انها تعیین و با عنایت به تعداد هر قلم کلا ،ارزش کل هر کالا مشخص گردید و درمجموع طبق ریز موجود در جدول پیوست  ارزش کل کالاهای دارای تاریخ مصرف و قابل فروش  به مبلغ کل 509/095/188 میلیون ریال  معادل پنجاه میلیون و نهصد و نه هزارو پانصد و هجده تومان و هشت ریال برای پایه مزایده براور و اعلام میگردد

 

بنابراین مقرر گردید اموال منقول به شرح فوق وفق نظر کارشناسی ( دسته اول منعکس در پرونده و جدول پیوست )  و با پایه کارشناسی  به مبلغ 509/095/188 ریال از طریق مزایده به فروش میرسد

 

مقرر شد اموال منقول  فوق از طریق مزایده مورخ 1400/10/18  راس ساعت 11/30 در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع  قضائی صدر طبقه اول اتاق مزایده  به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی صدر تهران صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/18  راس ساعت 11/30