فروش وسایل ریسه روشنایی

3400760000

توضیحات

9109980227200202

140091460000473379
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

متن مزایده اموال منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر اساس نیابت  به شماره 930143 مورخ 1400/001/18 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ، محکوم علیه آقای مجتبی معراجی محکوم به پرداخت مبلغ 785.864.000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 39.293.200 تومان بابت نیم عشر دولتی در حق دولت که با توجه به توقیف اموال از محکوم علیه محل نگهداري اموال مورد نظر به نشاني : كهريزك ، شورآباد ، خيابان اول شمالي ، خيابان كشاورز  پلاك 13  انبار آقاي علي فرشيد فر مراجعه و در حضور محكوم عليه از اين تجهيزات بشرح جدول ذيل بازديد نموديم .

1 ريسه روشنايي نواري SMD LED Flexible Strips  داراي60 عدد LED در هر متر  هر رول5متر ولتاژ 12 ولت 3528 Item No  65 IP  ساخت چين 500 720.000 360.000.000

2 درايور روشنايي  LED DRIVER  ورودي 85-220 ولت  34 كارتن 288 عددي  ساخت چين 9.792 280.000 2.741.760.000

3 ريسه روشنايي LED FLAT LIGHTS هر رول 100 متر

3 ITEM NO : HELD-F  ساخت چين  قابليت برش به متراژ دلخواه  هر 100 متر داراي 10 عدد چوك ( سوكت كانكتور 220 ولتي ) مي باشد 23 13.000.000 299.000.000

جمع كل 3.400.760.000 ریال

 توضيح اينكه در زمان بازديد امكان شمارش دقيق و تست صحت عملكرد اين تجهيزات وجود نداشت  برآورد قيمت با توجه به ادعاي محكوم عليه مبني بر تعداد و صحت عملكرد اين تجهيزات صورت پذيرفته است و لذا محكوم عليه مسئول صحت عملكردي و همچنين تعداد آنها در زمان تحويل به خريدار مي باشد .

نظريه كارشناسي :

با توجه به وضعيت موجود تجهيزات توقيفي  كارآيي و كاربري آن و با بررسي هاي دقيق فني  با تحقيق به عمل آمده از صنف مربوطه و با در نظر گرفتن جميع جهات موثر بر بهاي آن  ارزش عادله جهت نرخ پايه مزايده براي اين تجهيزات  مبلغ 3.400.760.000 سه ميليارد و چهارصد ميليون و هفتصد و شصت هزار ريال برآورد  قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده اموال تعرفه شده مقرر شد اموال مورد نظر موصوف در مورخ 1400/09/10 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازاموال مورد مزایده داده شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت10 الی11