فروش وسایل بسته بندی

5000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509982660600340
شماره آگهی:
140068460000067664
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله ازشهرستان ملارد به شماره 960695 مورخ 29/1/1400 محکوم علیه اقای مرتضی اوقافی در حـــق محکوم له اقای کیوان غزیزی ونيز محکوم علیه به پرداخت 446.585.739تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 10.450.000تومان بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح با توجه به نوع بسته بندی نانو سیلیکون مورد مشاهده که در گالن های 20لیتری در شرکت فوق الذکر موجود بوده است .دو نوع محصول یکی بنام نانو سیلیکون کنسانتره در ظروف با بسته بندی گالنی 20لیتری با ظروف پلاستیکی آبی رنگ به تعداد دو عدد قیمت هر گالن 500.000.000ریال قیمت کل 1.000.000.000ریال و محصول دیگربنام نانو آبگریز شیشه کنسانتره 20لیتری 2گالن قیمت هر گالن 2.000.000.000ریال شیشه کنسانتره در ظروف با بسته بندی گالنی 20لیتری با ظرف پلاستیکی سفید رنگ به تعداد سه عدد جمعا 4.000.000.000ريال به شرح ذیل در قیمت گذاری شده است . این مواد کاربرد گسترده و مرسوم در صنایعی مانند سیمان، کاشی ،موزائیک، سفال، کاغذ چوب پارچه …. از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ 5.000.000.000ریال معادل پانصد میلیون تومان ریال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 18/3/1400 از ساعت 12الي 13 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان ساحل –خیابان جوزانی –مجتمع سروناز –ورودی b3پلاک 72دفتر شرکت الماس تجارت فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.18 ساعت12