فروش نانو سیلیکون کنسانتره

20000000000

توضیحات

9809982160301042

140068460000428216
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزايده اموال منقول

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9900251 برابر دادنامه شماره 9809972160301954 موضوع اجرائیه صادره ازشعبه 38دادگاه عمومی حقوقی تهران له خسرو بهرامی با وکالت خانم الهه قربانی شریف و علیه سودابه طرزی محكوم عليه محكوم است ، به پرداخت مبلغ 8/659/344/000  ریال اصل  خواسته و هزینه دادرسی و همچنین پرداخت تاخیر تادیه  از تاریخ 1397/02/26  در حق  محكوم له و نيز پرداخت هزينه اجرائي به حساب درآمد عمومي كشور كه حسب درخواست محكوم له به منظور استيناء محكوم به اموال منقول ( به شرح ذیل ) متعلق به محكوم عليه توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديد.

محصول به نام نانو سیلیکون کنسانتره در ظرف با بسته بندی گالنی 20 لیتری با ظرف پلاستیکی آبی رنگ به تعداد 27 گالن که مطابق صورتجلسه کلانتری 181 وردآورد توقیف شده است به شرح ذیل قیمت گذاری شده است:

جدول 1 – تعداد 27 گالن نانو سیلیکون کنسانتره

با بسته بندی گالن 20 لیتری با برند نانوآبادگران آزادی خوزستان

قیمت کالا     قیمت هر گالن (ریال)    تعداد گالن    قیمت کل (ریال)

قیمت در سایت شرکت    1.000.000.000    27    27.000.000.000

ارزیابی قیمت در بازار مصرف    500.000.000    27    13.500.000.000

ارزیابی با 50% تخفیف (یک میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون تومان)    13.500.000.000

چون این تعداد توقیف اموال مبلغ 19.515.859.913 ریال را تامین نمی کند لذا باید مطابق جدول 2 به جای تعداد 27 گالن تعداد 40 گالن (تفاوت تعداد 13 گالن 13=27-40) یعنی تعداد 13 گالن دیگر از همین نوع کالا توسط کلانتری محترم توقیف گردید.

جدول 2 – تعداد40 گالن نانو سیلیکون کنسانتره

با بسته بندی گالن 20 لیتری با برند نانوآبادگران آزادی خوزستان

قیمت کالا     قیمت هر گالن (ریال)    تعداد گالن    قیمت کل (ریال)

قیمت در سایت شرکت    1.000.000.000    40    40.000.000.000

ارزیابی قیمت در بازار مصرف    500.000.000    40    20.000.000.000

ارزیابی با 50% تخفیف (بیست میلیارد تومان)    20.000.000.000

لذا کل مبلغ ارزیابی جهت تامین کل خواسته و نیم عشر دولتی به مبلغ 19/515/859/913 ریال برای تعداد 40 گالن  از نوع نانو سیلیکون با 50% تخفیف به قیمت روز بازار به مبلغ بیست میلیارد ریال معادل دو میلیارد تومان برآورد شده است.

(با توجه به قیمت روز استهلاک و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری بشرح فوق جمعاً به مبلغ 20/000/000/000 ریال دو میلیارد تومان براي پايه مزايده ارزيابي و اعلام ميگردد.)

مقرر گرديد اموال منقول فوق در روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 از ساعت 9 الي 9/30 در اتاق مزایده واقع در مجتمع قضائی صدر تهران  از طريق مزايده به آدرس تهران میدان شیخ بهائی دوازده متری اول مجتمع قضايي شهيد صدر اتاق مزایده  به فروش برسد ، قيمت اموال فوق الذکر از پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده درصد بهاء (مبلغ پيشنهادي )نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه  در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده  خریدار میباشد ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از اموال مورد مزايده داده شود ./

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهید صدر تهران – سجاد نعیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت 9 الي 9/30