فروش نانوسیلیکون کنستانتره

3375000000

توضیحات

9909982162101003

140068460000428823
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده مال منقول کالای نانو سیلیکون

به موجب پرونده اجرایی کلاسه  000773جرائیه صادره از شعبه دادگاه حقوقی تهران له مرتضی دوستی با وکالت خانم زهرا بهرامی علیه محمد حیدری مبنی بر مطالبه وجه  بر مطالبه وجه  به مبلغ 2.488.900.000 ریال بابت محکوم به و مبلغ 124.445.000 ریال بابت نیم عشر دولتیشخص ثالث اموال کالای نانو سیلیکون کنستانتره توقیف و توسط  کارشناس رسمی دادگستری به شزح ذیل ارزیابی گردید کالای نانو سیلیکون در مظروف پلاستیکی آبی رنگ مشخص با دوره اعتبار کیفی 2 سال از زمان تولید و بسته بندی به قیمت هر واحد هر لیتر 33.750.000 ریال و برای هر گالن 20 لیتری معادل 765.000.000 ریال اموال برای مجموع 5 گالن به مبلغ 3.375.000.000 ریال  فوق بامشخصات اعلامی جهت پایه مزایده  جهت فرو برآورد  از طریق مزایده در تاریخ 1400/9/27 ساعت 10 دردفتر اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدرواقع در خیابان تهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهایی 12 متری اول مجتمع قضایی شهید صدر اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد،متقاضی خرید باید  ده درصد  از قیمت نهایی پیشنهاد شده را نقدا”والباقی را طی یکماه بپردازددرصورت عدم پرداخت الباقی طی یکماه، مبلغ پرداختی بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. نمائیدضمنا خریدار مزایده قبل از شروع مزایده نسبت به ارایه مبلغ پیشنهادی در پاکت مهر وموم شده به مدیر اجرای احکام شعبه اقدام و از ایشان رسید دریافت نموده ودر ساعت مقرر در اتاق مزایده حاضر و مبلغ ده درصد پیشنهادی را ( نقدا و یا طی چک تضمین شده و یا چک بین بانکی ) به همراه داشته باشند

اجرای احکام مدنی شعبه5 متمرکز شهید صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت10