فروش نانوسیلیکون کنستانتره

7200000000

توضیحات

9809980226700040

140068460000435810
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول(نوبت اول)

در پرونده اجرای کلاسه 9901515 ج محکوم علیه آقای روزبه هژبری فولادی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 6/326/990/838ریال بابت اصل خواسته و سایر خسارات مندرج در دادنامه در حق محکوم له آقای محسن افتخار و پرداخت مبلغ 316/349/541ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به اینکه شخص ثالث اقدام به معرفی مال جهت استیفای محکوم به نموده است اموال شامل 12 گالن 20 لیتری نانو سیلیکون کنسانتره در انبار واقع در خ فدائیان اسلام شمال به جنوب نرسیده به بلوار ابرایشم کوچه شهریاری پ9 انبار صدر (قائم) نگهداری می شود . این اجرا جهت ارزیابی قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب پس از کارشناسی قمیت هر گالن 20لیتری نانو سیلیکون کنسانتره با قابلیت رقت 100 برابر محصول آبگریز ضد اشعه ماورای بنفش با کاربرد روکش ساختمانی قیمت هر گالن 20 لیتری 600/000/000 ریال و ارزش 12 گالن 7/200/000/000 ریال ارزیابی نموده است.

بنابر مراتب فوق این اجرا جهت وصول مجموع محکوم به و نیم عشر به میزان جمعاً 6/643/340/379 ریال اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش اموال فوق التوصیف نموده مزایده 12 گالن 20 لیتری نانو سیلیکون کنسانتره در محل اموال واقع در خ فدائیان اسلام (شمال به جنوب) نرسیده به بلوار ابریشم کوچه شهریاری پ9 انبار صدر در روزیکشنبه مورخ 1400/9/28 از ساعت13 الی 13/30 از قیمت پایه 7/200/000/000 ریال شروع و به هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست فی المجلس 10درصد آخرین قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و مابقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نماید در غیراینصورت 10درصد به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد کسانی که تمایل به ملاحظه اموال دارند ظرف 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مدنی متمرکز مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در بالاتر از میدان فردوسی تقاطع سپهبد قرنی و خ سمیه طبقه اول اجرای احکام مدنی متمرکز مجتمع قضایی شهید بهشتی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال فراهم آید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت13 الی13:30