فروش نانوسیلیکون ونانو گلاس

4500000

توضیحات

9709982163201021

140068460000428834
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

****آگهي مزايده ****

موردمزايده: شامل 10 گالن 20 ليتري نانو سيليكون و 5 گالن 20 ليتري نانو گلاس

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903066/ج2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي جمال گلي به پرداخت مبلغ4/500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 11/276/836/158بابت اصل وخسارت تاخير تاديه  در حق محكوم له آقاي سيدجمال الدين موسوي مشهدي و همچنين پرداخت مبلغ563/841/807ريال هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به  با مشخصات ذيل توقيف؛  اموال متعلق به محكوم عليه (نانو سيليكون ) توقيف؛ اموال موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  درخصوص پرونده به شماره بايگاني 9903066 نظريه كارشناسي  تقديم مي گردد.  با عنايت به درخواست جمال گلي فرزند حسين و ضرورت جلب نظر كارشناس در جهت تشخيص واقعيت و حقيقت امر و فني تخصصي بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه  با اجازه حاصله از مقررات ماده 74 قانون اجراي احكام مدني  اعلام مي‌نمايد. به اطلاع مي‌رساند كه اموال معرفي شده محكوم‌عليه شامل 10 گالن 20 ليتري نانو سيليكون و 5 گالن 20 ليتري نانو گلاس هردو توليد شركت آبادگران آزادي خوزستان مي باشد با مراجعه به سايت شركت فوق الذكر بهاي تعيين شده براي هر كدام به طور مجزا چنين است . هر بشكه 20 ليتري نانو سيليكون يك ميليارد ريال و هر بشكه 20 ليتري نانو گلاس 2 ميليارد ريال اعلام شده است تصوير قيمت‌ها ضميمه گزارش شده است . با توجه به اصول اوليه در تعيين قيمت هر كالايي قيمت موجود در سايت هر شركت مبنا مي باشد ولي با توجه به قيمت‌هاي ارائه شده در بازار و قيمت‌ها بسيار متغير بوده است و با توجه به ركود بازار و كاهش مصرف اين نوع از محصولات خريد و فروش اين كالاها اكثراً به صورت مدت‌دار و يا حتي تهاتري انجام مي‌گيرد لذا فروش آن با قيمت‌هاي اعلام شده شركت غير ممكن مي باشد از آنجايي كه خود شركت آبادگران آزادي خوزستان فروشن نقدي را با بيش از 30 درصد تخفيف انجام مي‌دهد لذا با بررسي‌هاي گوناگون و مزايده اي كه در اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران در تاريخ 27/04/1400برگزار شد كالاي فوق حتي با نصف قيمت توليدكننده نيز به فروش نرسيده است (تصوير مجلس زمينه مي باشد ) با توجه به جميع جهات و بر اساس مستندات موجود قيمت اين كالا در هر بشكه 20 ليتري نانو سيليكون به قيمت 450 ميليون ريال و هر بشكه 20 ليتري نانو شيشه 780 ميليون ريال تعيين و بر اساس جدول زير اعلام ميگردد. توضيح محموله حجم تعداد گالن قيمت كل ( ريال) نانو شيشه كنستانتره 20ليتري 5 3.900.000.000 نانو سيليكون كنستانتره 20ليتري 10 4.500.000.000 جمع كل ارزيابي قيمت كالا 8.400.000.0000 لذا مبلغ ارزيابي براي پنج گالن نانو شيشهو 10گالن نانو سيليكون كنستانتره قيمت 8 ميليارد و 400 ميليون ريال برآورد شده است  پيرو گزارش كارشناسي قبلي در مورد اين پرونده كه در تاريخ 28/04/1400و شماره379-0014-22 ارسال گرديد. با توجه به اينكه محكوم عليه آقاي جمال گلي طبق صورتجلسه ضميمه مورخ09/05/1400 10 گالن 20 ليتري نانو سيليكون توليدي شركت آبادگران آزادي خوزستان را تحويل و ضبط گرديده است با توجه به اينكه مواد مشابه خارجي در بسته بندي هاي بسيار كوچك كمتر از يك ليتر و با قيمت هاي بسيار متنوع در بازار مشاهده شده كه مبناي كافي براي قيمت‌گذاري نميباشد با مراجعه به سايت شركت آبادگران آزادي خوزستان قيمت كالاي فوق را در گالن 20 ليتري هر گالن يكصد ميليون تومان قيمت گذاري كرده است كپي سايت شركت مذكور زمينه است با توجه به اصول اوليه در تعيين قيمت هر كالايي كه قيمت اعلام شده هر شركتي مبناي محاسبه مي باشد ولي به دليل آنكه قيمت هاي ارائه شده در بازار بسيار متغير است و با توجه به ركود بازار و كاهش مصرف اين نوع از محصولات خريد و فروش آن به صورت مدت‌دار و يا حتي تهاتري انجام مي‌گيرد و حتي شركت فروشنده در فروش نقدي آن حداقل 30 درصد تخفيف قائل است لذا فروش آن با قيمت اعلام شده شركت غير ممكن مي باشد لذا بررسي هاي بازار و همچنين مزايده اي كه در اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران كه در تاريخ 27/04/1400برگزار شد كالاي فوق با نصف قيمت كارخانه توليدي نيز به فروش نرسيده است با توجه به جميع جهات و بر اساس مستندات موجود قيمت اين كالا هر گالن 20 ليتري نانو سيليكون به قيمت 450 ميليون ريال تعيين و بر اساس جدول زير اعلام ميگردد توضيح محموله حجم تعداد گالن20ليتري قيمت هر گالن ريال قيمت كل ( ريال) نانوسيليكون كنستانتره گالن20ليتري 10 450.000.000 4.500.000.000 جمع كل ارزيابي قيمت كالا 4.500.000.000 لذا كل ارزش 10 قانون 20 ليتري نانو سيليكون ضبط شده 4 ميليارد و 500 ميليون ريال مي باشد

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/22 ساعت  10/00 الي  10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري ترجيحا (شعبه كيائي نژاد با كد 210 و طي فيش چهار نسخه اي با شناسه واريز 14002867577 ) واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10الی10:30