فروش ملک کهریزک

78000000000

توضیحات

9409980002300137

140091460000461534
شعبه اجراي احكام كيفري بخش كهريزك

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

 

درپرونده کلاسه 9901209/الف شعبه اجرای احکام کیفری بر اساس مفاد دستور ضبط وثیقه معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران که علیه وثیقه گذار بنام آقای عبدالكريم نادرعلی فرزند چراغعلی به کدملی 4720627412 متولد 1338/07/15 به مبلغ 6/000/000/000 ریال بابت ضمانت محکوم علیه آقای سجاد نادرعلی فرزند عبدالکریم دستور ضبط صادر گردیده است و سابقاً نسبت به توقیف پلاک ثبتی شماره 851 فرعي از 93 اصلي بخش 12 مورد ثبت 31321 در صفحه 79 دفتر 221 دفاتر کهريزک به مساحت 457 متروپنج دسيمتر مربع حوزه ثبت ملک کهریزک طی نامه شماره 139305801053000643 مورخ 1393/10/09 واقع در نشانی باقرشهر جعفرآباد رو به روي کلانتري باقرشهر اقدام گردیده که کارشناسی در تاریخ 1400/05/15 انجام گرفته و می بایستی تا سقف مبلغ 6/000/000/000 ریال به فروش برسد و الباقی مبلغ حاصل از فروش به حساب سپرده دادگاه کهریزک به شماره 2171299060007 نزد بانک ملی ایران واریز خواهد شد و پس از انجام مزایده و پرداخت کلیه های هزینه های ناشی از اجرای حکم (مزایده) الباقی مبالغ مازاد بر وجه الوثاقه به وثیقه گذار مسترد خواهد شد ؛ ولیکن ارزش ملک در سال 1400 78/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است لذا مزایده پلاک توقیفی با حضور نماینده دادگاه در روز دوشنبه مورخه 1400/09/22 از ساعت 10/00 الی 11/00 در دفتر شعبه اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری برگزار و پلاک ثبتی توقیفی بفروش خواهد رسید. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده در تاریخ 1400/05/15 به مبلغ 78/000/000/000 ریال شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی مبلغ اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود .

حمید بختیاری

مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10الی11