فروش ملک کشاورز مشاع رباط کریم خ سفیدار

17785875000

توضیحات

9809980938300567

140091460000489747
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0000408 به ضرر محکوم عليه آقاي حنيف حسين ستاريان با وکالت بيتا فتحعليان  و علي مفاخري  و به نفع محکوم له مهدي شريفي  به ميزان 6/095/280/574ريال در حق محکوم له و مبلغ 304/764/028ريال بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است پلاکهاي ثبتي 392فرعي از 156اصلي و 393فرعي از 156اصلي به نشاني رباط کريم جاده ساوه به تهران خيابان سفيدار يکم نرسيده به کوره آجرپزي سمت راست روبروي چهار ديواري پلاک 22که تصوير سند مالکيت پلاک ثبتي فرعي 156/392اصلي مفروز و مجزي شده از 84فرعي از اصلي مذکور قطعه 20 تفکيکي شهرستان ربا طکريم به شماره سند 438316  97/ب به تاريخ يک بهمن ماه يک هزار سيصد و نود و هفت بصورت سه دانگ مشاع از شش دانگ اعيان با وضعيت طلق با عرصه وقف به مساحت 2945(دوهزار و نهصد و چهل و پنج)متر مربع با شماره شناسه ملي جغرافيايي املاک و مستغلات (جام) 509879392543039بنام آقاي حنيف ستاريان فرزند ابوالقاسم ميباشد و تصوير سند مالکيت پلاک ثبتي فرعي  156/393اصلي مفروز و مجزي شده از 84فرعي از اصلي مذکور قطعه 21تفکيکي رباط کريم به شماره سند 438317    97/ب به تاريخ يک بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود هفت به صورت سه دانگ مشاع از شش دانگ اعيان با وضعيت طلق با عرصه وقف به مساحت 2567(دو هزار و پانصد و شصت و هفت)متر  مربع  با شماره شناسه ملي جغرافيايي املاک مستغلات (جام)509953392546939به  نام آقاي حنيف حسين ستاريان فرزند ابوالقاسم ميباشدکه وضعيت ملک مورد کارشناسي بصورت زمين بلاکشت و قسمتي از محيط پيراموني ملک داراي ديوار  و وضعيت کاربري ملک مذکور کشاورزي ميباشد که ارزش اعياني شش دانگ پلاک هاي موصوف به مساحت 5512(پنج هزار و پانصد و دوازده)متر مربع به مبلغ 35/571/750/000ريال و ارزش سه دانگ مشاع اعياني ملک اوقافي فوق الاشاره به مبلغ 17/785/875/000ريال برآورد و ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/9/17 از ساعت 8 الي 9 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. طالبين در صورت تمايل مي توانندطبق ماده 126 قانون اجرا پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت8الی9