فروش ملک کشاورزی مشاع فیروزکوه مزداران

9923203500

توضیحات

140068920000479662

140091460000500404
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 0000061 دعوی آقای فرشید ملائی به طرفیت آقای حبیب اله سنگیان جلسه مزایده ای مورخه 1400/10/05 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از ملک واقع در فیروزکوه – مزداران پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشود و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد.طرفین هم حق شرکت در مزایده را دارند. تعیین مبلغ واریزی پس از انجام مزایده با اجرای احکام مدنی می باشد در صورت تعیین درصدی از کل مبلغ مزایده ، برنده مزایده مکلف به واریز آن در همان روز می باشد و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریز شده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . مزایده راس ساعت 10 صبح شروع می شود.ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

 

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 1/86 دانگ از 3 دانگ از یک ملک کشاورزی ( با کاربری زراعی) متعلق به آقای حبیب اله سنگیان به پلاک ثبتی  1591 فرعی از 66 اصلی مفروز و مجزا شده از 682 فرعی به مساحت کل 2540/18 مترمربع واقع در منطقه مزداران، که ارزش 3 دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 1/600/000/000 میلیون برآورد که 1/86 دانگ از ملک به ارزش 992/320/3500 تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

                مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – مظاهر اسفندیار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت10 الی10:30