فروش ملک کرمانشاه بلوارطاقبستان

19500000000

توضیحات

140050920000097580

140050460000102261
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000223  صادره از شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای محمد امین موسیوند وعلیه آقای فرامرز موسیوندو غیره دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: الف ) تعیین ارزش روز ششدانگ عرصه و اعیان ملک بصورت قولنامه ای به آدرس کرمانشاه، بلوار طاق بستان، کوی 132، فرعی اول سمت راست، پلاک 96 کدپستی 6714963873 ملک مورد نظر به مساحت عرصه 300 مترمربع با بر 10 متر در ضلع جنوبی معبر واقع شده است . اعیان ملک در دو طبقه با اسکلت بنابب، نمای پلاستر سیمان که طبقه زیر بصورت یک اتاق به مساحت زیربنای حدود 15 مترمربع بصورت انبار با سقف تیرچوب و طبقه مسکونی شامل دو اتاق، هال، پذیرایی، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در مجموع به مساحت زیربنای حدود 205 مترمربع و همچنین حیاط در ضلع جنوبی به مساحت حدود 95 مترمربع می باشد و در حال حاضر دارای امتیاز آب، برق و گاز است. با در نظر داشتن موقعیت ملک، مساحت عرصه و بر ملک، کیفیت و قدمت ساخت اعیان، امتیازات و انشعابات و با فرض نداشتن هرگونه منع قانونی و معارض، و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ملک به ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، ارزش روز ششدانگ ملک مورد نظر در مجموع به مبلغ 19.500.000.000 ریال (یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد.

ب ) تعیین ارزش روز سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی یک واحد قالیشویی به آدرس کرمانشاه، خیابان سرچشمه، قالیشویی دقت کدپستی 6718665641 ملک مورد نظر به مساحت عرصه 200 مترمربع با بر کمتر از دو متر در ضلع غربی معبر واقع شده است . اعیان ملک در دو طبقه که طبقه همکف بصورت اتاق و محل شستشوی قالی با سقف تیرچوب بوده و طبقه فوقانی بصورت سقف شیروانی جهت خشک نمودن قالی می باشد و دارای امتیازات دارای امتیاز آب، برق و گاز است. با در نظر داشتن موقعیت ملک، مساحت عرصه و بر ملک، کیفیت و قدمت ساخت اعیان، امتیازات و انشعابات و با فرض نداشتن هرگونه منع قانونی و معارض، و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ملک به ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، ارزش روز ششدانگ سرقفلی ملک به مبلغ 8.500.000.000 ریال و ارزش روز سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی ملک به مبلغ 4.250.000.000 ریال (چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد.

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1400/04/15کارشناسی و بمبلغ  23/750/000/000 ریال ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه شنبه  مورخ 1400/09/16ساعت 11صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه احسان ولی زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت11