فروش ملک واقع در خیابان قزوین

17250000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001465770
شماره آگهی:
140168460000553025
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

 1. به موجب اجراییه 140168420000972228 مورخ1401/07/23 درخواست اجراي حكم به شماره 140168990035898832 و شماره دادنامه مربوطه 140068390012869175صادره از شعبه 1 دادگاه عمومي تهران که طی دادنامه شماره 140168390009253584 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و در پرونده اجرايي كلاسه 0101100له علی سبحانی راد عليه قدرت اله صبری كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 120/366/470/000 ريال بابت اصل خواسته طبق نظریه کارشناس و مبلغ 20/000/000ریال هزينه دادرسي و مبلغ 26/500/000 ريال الزحمه كارشناسي و در حق محكوم له و مبلغ 6/021/498/500 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

گزارش كارشناسي پرونده به شماره بايگاني 0101100/02 – ملك پلاك ثبتي 691/17

موضوع ارزيابي ملك واقع در شهر تهران ، خيابان قزوين ، خيابان مخصوص ، پلاك 147 ، آرايشگاه زنانه ( سالن زيبايي هرمس ) و قرار كارشناسي صادره ، پس از اطلاع ، دريافت مدارك و مستندات ابرازي ( تصوير گزارش گردش ثبتي ، بنچاق و پايانكار ) موجود در پرونده ، بازديد و تحقيق محلي ، نظريه كارشناسي به شرح ذيل ايفاد مينمايد.

الف ) مشخصات ثبتي ملك

مطابق مندرجات استعلام حوزه ثبت ملك رودكي تهران با شماره نامه 140185601045029232 به تاريخ 1401/08/21 ” ششدانگ يك قطعه مغازه به پلاك ثبتي 17 فرعي از 691 اصلي ، مفروز و مجزي شده از 28 فرعي از اصلي مذكور ، قطعه شش تفكيكي واقع در طبقه همكف واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك رودكي تهران به مساحت 27/58 مترمربع .

مشخصات مالكيت :

– مالكيت محمد محمد پوران بنام مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 176434 تاريخ 1393/09/16 دفترخانه اسناد رسمي شماره 150 شهر تهران موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 163221 سري ج سال 93 كه در صفحه 296 دفتر املاك جلد 3307 ذيل شماره 619013 ثبت گرديده است.

– مالكيت قدرت اله صبري مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 176434 تاريخ 1393/09/16 دفترخانه اسناد رسمي شماره 150 شهر تهران موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 163220 سري ج سال 93 كه در صفحه 67 دفتر املاك جلد 2728 ذيل شماره 527064 ثبت گرديده است.

مطابق تصوير سند قطعي غيرمنقول ثبت شده با شماره 176434 مورخ 1393/09/16 در دفترخانه اسناد رسمي 150 تهران ، ملك مذكور از سوي فروشنده آقاي حمزه قضائي به خريداران آقايان قدرت اله صبري و محمد محمدپوران بنام واگذار شده است.

ب ) مشخصات عمومي ساختمان

ملك مورد كارشناسي ، يك واحد تجاري در طبقه همكف بر شرقي خيابان مخصوص از ساختماني مسكوني/تجاري در 4 طبقه ( همكف و 3 طبقه ) است. اسكلت ملك از نوع فلزي و داراي نماي تركيبي سنگ و قدمت ملك بيش 19 سال است.

واحد تجاري بصورت يك دهانه با عرض مفيد دهانه حدود 2/9 متر و ارتفاع حدود 3/5 متر و فاقد بالكن و زيرزمين و داراي يك سرويس بهداشتي در انتهاي مغازه مي باشد. ورودي مغازه با شيشه مينرال و كركره رول آپ مي باشد . پوشش كف و ديوار از سنگ و سقف سفيدكاري شده است. سيستم سرمايش از طريق كولر آبي و گرمايش از طريق بخاري گازي تامين مي شود. واحد داراي انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد. در زمان بازديد مغازه بصورت آرايشگاه زنانه در دست بهره برداري بود.

ج) حدود و شرايط كارشناسي:

1- نظريه كارشناسي حاضر در چارچوب درخواست مذكور و قابل بهره‌برداري در ساير مراجع قضايي و سازمانها و ادارات و بانكها نيست.

2- مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري تصاوير مدارك ابرازي با نسخ اصلي، متوجه ارائه‌كننده اسناد، مدارك و دلايل مي‌باشد.

3- چنانچه پس از تحرير اين نظريه، مدارك، مستندات و اطلاعات مستند قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه‌گيري حاصله مؤثر باشد، مسئوليتي متوجه كارشناسان نبوده و رسيدگي به آن‌ها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده است.

4- نظريه حاضر فارغ از اظهارنظر در خصوص صحت و سقم اظهارات و اصالت مدارك صورت گرفته و بررسي اين موارد خارج از صلاحيت كارشناسي اينجانبان تهيه شده و مسئوليت قانوني اين موارد بر عهده اظهاركننده و ارائه‌كننده مي‌باشد.

د ) نظريه كارشناسي

با عنايت به شرح تفضيلي ذكر شده و با توجه به موقعيت زماني و مكاني عرصه و اعيان ملك و وضعيت كمّي و كيفي آن و با در نظر گرفتن جهات مؤثر در تعيين ارزش ملك طبق مطالب گزارش و مدارك ابرازي ، فارغ از وجود معارض ، ديون و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و منع معاملاتي ، بدون احراز مالكيت و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي و صحت مدارك ابرازي كه احراز اين موارد خارج از صلاحيت رشته راه و ساختمان مي‌باشد ، به‌ نظر اينجانبان ارزش ششدانگ عرصه و اعيان مغازه قطعه شش تفكيكي با پلاك ثبتي 17/691 با احتساب كليه حقوق و منافع كسبي ، سرقفلي و كسب و پيشه و به مبلغ 34/500/000/000 ريال ( معادل سه ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون تومان) تعيين مي گردد. لذا سهم سه دانگ هر كدام از شركاء به مبلغ 17/250/000/000 ريال ( معادل يك ميليارد و هفتصد و بيست و پنج ميليون تومان) خواهد بود. بنابر این مقرر گرديد در راستای اجرای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان 3 دانگ از ششدانگ ملك در قبال محکوم به مبلغ 120/429/970/000 ریال ملک فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1401/10/18 از ساعت  10 الي 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني طبقه 5 واحد مزايده ازطريق مزايده حضوري به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 17/250/000/000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/18