فروش ملک مشاع کرمانشاه بلوار ارشادغربی

83318000000

توضیحات

9809988312100784

140050460000101978
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000035 صادره از شعبه یک اجرای احکام مدنی کرمانشاه له عبدالمجید صمدی و علیه امیر محمد صمدی و غیره  دایر بر فروش ملک مشاع واحد اجرای احکام مدنی شعبه 1 حقوقی کرمانشاه در نظر دارد مال  غیرمنقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

 مشخصات مال مورد مزایده:

ملک به پلاک ثبتی 1719 فرعی از 844 فرعی از 10 فرعی از 94 اصلی به آدرس بلوار ارشاد غربی-روبروی رستوران تک-برخیابان پلاک  316 به کد پستی 6714744773

ملک به مساحت 222 متر مربع با بر 10 متر در ظلع جنوبی بلوار ارشاد واقع شده است

اعیان ملک با اسکلت بنایی،سقف طاق ضربی ،نمای سنگ در دو طبقه می باشد که طبقه زیر زمین شامل یک اتاق و زیر پله به صورت انباری به مساحت حدود 25 متر مربع و همکف شامل پارکینگ مسقف به مساحت حدود 15 متر مربع ،یک واحد مسکونی شامل 2اتاق ،هال و پذیرایی با کف سرامیک ،آشپزخانه،حمام،سرویس بهداشتی و پاسیو و یک سرویس بهداشتی در حیاط جنوبی ملک جمعاً به مساحت زیبنای حدود 154 متر مربع می باشد. مورد مزایده توسط هیئت کارشناسی دادگستری در مورخ 1400/03/27 به مبلغ 83/318/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و مزایده برای روز شنبه مورخ 1400/09/20 راس ساعت 09/30 صبح تعیین گردیده است طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی اجرای احکام مدنی شعبه اول  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه یک حقوقی حاضر شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان 10 درصد مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک-بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس بعنوان سپرده به حساب  شماره 740100004056012907595698 ir  سپرده دادگستری  تودیع و رسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد..پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود .در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد/.

 

مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه- آزادگان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9:30