فروش ملک مشاع کرج چهارراه کارخانه قند

12500000000

توضیحات

9509982612100446

140001460000113887
شعبه نهم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير  منقول –  دستور فروش

بموجب پرونده کلاسه 970866  صادره از شعبه  21 دادگاه عمومي حقوقي  له : محمد واسمعيل ونسرين  وعبدالامير و پروين وعزيزاله وعلي  و محمد  رضا و مهري همگي قرائتي با وکالت خانم نرگس  حاجي آقائي  عليه  : شکراله طوسي مبني  برفروش ملک مشاع  غير قابل  افراز  تحت  پلاک 162/46672ويک فقره فيش حج تمتع  لذا  به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقررگرديده از طريق مزايده در مورخ 1400/9/8 از ساعت9صبح تا10در محل اجراي احکام مدني شعبه دادگستري کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 12/500/000/000  ريال  طبق نظريه کارشناس شروع و به هر شخص حقيقي و حقوقي که بالاترين قيمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزايده را في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي وجه مزايده ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه هاي نقل وانتقال بعهده محکوم عليه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين    مي توانند مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده بااطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند.مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:

ارزيابي  پلاک ثبتي  162/46672  .

ملک  موضوع کارشناسي  مستند  به پاسخ  استعلام  ثبتي  داراي پلاک ثبتي 162/46672  مفروز  از  46649  قطعه 7  تفکيکي  حوزه ثبتي ناحيه يک و  شهرداري  منطقه 2 کرج  بنام مرحوم  طيبه  قرائتي  بشرح ششدانگ  عرصه  واعيان اپاتمان  مسکوني  بمساحت  95/70 مرمربع  واقع  در  طبقه سوم سمت خيابان  بانضمام انباري  و  فاقد  پارکين

گ  به  آدرس  کرج  چهارراه  کارخانه قند  بلوار  ش  فهميده  س  شيريني  رويال  البرز  پلاک  188  طبقه  3  واحد  6  مي  باشد  .

ساختمان  با  سازه  بتنيي و  قدمت  تقريبي  بنا  10  سال  و 10  واحد  مسکوني  در  5  طبقه  روي طبقه  همکف  تجاري  و نماي  ساختمان  ورق کامپوزيت  وبدنه  و  کف مشاعات  سنگ مرمريت  و  مجهز  آساسنور  و  واحد  شامل  سالن  و 2 اتاق با  کفپوش سراميک و بدنه  پوششرنگ وسقف طرحدار  و کابينت  ام  دي  اف  و  پکيج  و  وکولر  آبي و انشعابات  برق  وگاز  تفکيکي  و تخليه  ميباشد  .

نظريه کارشناسي  :

با عنايت  به  شرح  فوق  و عوامل  موثر در  ارزيابي  منجمله قيمت  عادله روز قيمت  پايه  مزايده  و بدون  کسر  مبالغ  بازداشتي  و رهني و ديون احتمالي  به  اشخاص  حقيقي وحقوقي منجمله شهرداري  و بانکها و داراي  به  مبلغ  12/500/000/000  ريال ارزيابي  واعلام  ميگردد  .

ويک فقره فيش تمتع ازمبلغ 337/720/000ريال وحداکثر 404/920/000ريال مي باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت9الی10