فروش ملک مشاع واقع در شهریار اول جاده احمد آباد

82000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982640200666
شماره آگهی:
140191460000531409
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
 به موجب دادنامه 9709972640200685صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار له آقای ابوالفضل عیوضی زاده ومحکوم علیه آقای علیرضا مرادی فرزند سهل علی که محکوم است به دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 483فرعی از 29 اصلی مفروز از اصلی مذکور واقع در شهریار اول جاده احمد آباد مستوفی امامزاده عبداله پلاک 191 با توجه به صدور دستور فروش ملک مذکور به موجب دادنامه 9709972640200685 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار که پس از ارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی واظهار نظر کارشناس منتخب پلاک مورد نظر به میزان 82/000/000/000 ریال مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29ساعت 10صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده به میزان مذکور به فروش رسد،لذا طالبین میتوانند در صورت تقاضا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرا از مال بازدید ودر صورت تمایل با داشتن ده درصد از پایه کارشناسی بصورت چک تضمین شده بانک ملی در مزایده شرکت ومال به بالاترین قیمت پیشنهادی به میزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسید وبرنده مزایده مالک شش دانگ از پلاک برابر مقررات ثبتی خواهد شد که پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش مال را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز ونسخه ای از فیش واریزی را به این اجرا ارائه نماید که پس از عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانونی وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال شش دانگ پلاک مذکور بنام برنده مزایده برابر مقررات ثبتی معمول خواهد شد وبرنده مزایده مالک پلاک خواهد بود.مال مورد مزایده به آدرس شهریار اول جاده احمد آباد مستوفی امامزاده عبداله پلاک 191می باشد ملک مورد نظر ملك موضوع دادخواست به صورت محصور و چهارديواري مي باشد و محوطه شن ريزي شده است و ملك فاقد آب و برق و گاز است و مساحت مطابق سند مالكيت 800 مترمربع مي باشد كه حدود 120 مترمربع اصلاحي دارد و حدود 680 مترمربع از آن باقي مانده است و ملك داراي مستحدثات به شرح ذيل مي باشد :- داراي چهار واحد تجاري با سازه فلزي ، بدنه آستر سيمان ، ارتفاع حدود 4.4 متر ، سقف تخت و طاق ضربي به مساحت هاي حدود 17.5 و 19.5 و 15 و 30 مترمربع و در زمان بازديد غيرفعال بوده اند .- سايبان واقع در ضلع شرقي به مساحت حدود 82.5 مترمربع با سقف ايرانيتي به ارتفاع حدود 3 متر .3- سالن واقع در ضلع شمالي شرقي به مساحت حدود 214مترمربع به ارتفاع حدود 3.20 متر با سقف شيبدار ايرانيتي و كف بتن و ديوارها سيمان آستر .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/29