فروش ملک مشاع تهران شهرزیبا

38727600000

توضیحات

9809980229000218

140068460000418305
اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 9900302/ج

 به موجب اجرائیه  به شماره 9810420229000194- 1398/05/20 له ناصر عسگری بهرام و علیه حسن قربانی که محکوم علیه به پرداخت 2/117/710/741 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له  و مبلغ 105/887/037 ریال بابت نیم عشراجرائی در حق صندوق دولت ، محکوم گردیده است.در این راستا ملک به  پلاك ثبتي شماره 3 فرعي از 550 اصلي قطعه 3 تفكيكي بخش 10 ، به نشانی تهران–شهرزيبا–بلوار تعاون-سازمان آب– خيابان مرادي– خيابان لاله (دخانيات سابق)–نبش بن بست پائيزان(جنب پلاك 4 ، توقیف و  توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ؛ ارزش ششدانگ مشاع ملك فوق‌الذكر به مساحت 984/60 مترمربع برابر 78/768/000/000 ريال و در نتيجه ارزش روز دو مميز نود و پنج صدم دانگ ملك مشاع 38/727/600/000 ريال معادل سه ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و هفتصد و شصت هزار تومان ارزيابي گردیده است .

 مشخصات موجود ملک ؛ ملك تعرفه شده شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 984/60 مترمربع كه از سمت شرقي به كوي دخانيات و از سمت شمالي به گذر و از جنوب به پلاك مجاور و از سمت غرب به پلاك مجاور محدود است. ملك مذكور از سمت شمالي و نيز از سمت شرقي داراي فنس كشي مي باشد. طبق اظهار نظر شهرداري منطقه 5 تهران به شماره 4802/505 به تاريخ 04/02/1399، در حال حاضر ملك فاقد پروانه ساختماني معتبر بوده و براي هرگونه اقدام نياز به صدور پروانه جديد مي باشد. همچنين طبق نامه مذكور، پلاك موصوف در محدوده طرح حفاظت و صيانت از باغات كن زير حوزه باغات كشت اجباري و در زير پهنه G211 واقع گرديده و صدور پروانه منوط به رعايت ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي طرح حفاظت و صيانت از باغات كن و اخذ تأييديه از كميته راهبري مي باشد. 

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ 1400/09/23 از ساعت 13 الی13/30در واحد مزایده اجرای احکام شعبه 30 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس رو برو خیابان پورسینا طبقه سوم واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یغمائیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت13 الی13:30