فروش ملک مشاع تهران خ خواجه نظام الملک

1050000000

توضیحات

140068920000841070

140068460000411016
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                         مزایده مرحله اول اموال غیر منقول

جهت دستور فروش ملک مشاع مربوط به دادنامه صادره از شعبه 38 دادگاه حقوقي تهران خواهان ها 1- بتول کریم آبادی 2- محمد رضا کریم آبادی 3- گل نساء کریم آبادی 4- علی اصغر کریم آبادی 5- عبدالمجید کریم آبادی خواندگان 1- اکرم کریم آبادی 2- زهره کریم آبادی 3- زهرا کریم آبادی ؛ پلاک ثبتی 5060 فرعی از 6735 اصلی واقع در بخش 2 تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل چنین ارزیابی و تقویم شده است :

نشانی ملک : تهران خیابان خواجه نظام الملک کوچه ماندگار کوچه کیهان پلاک 12 به مساحت 50 متر مربع

ساختمان شامل یک قطعه زمین با بنای احداثی دو طبقه بر روی آن می باشد جهت پلاک شرقی – غربی است . هر دو طبقه همکف و اول به صورت مسکونی مورد استفاده می باشد حیاط پوشیده از موزائیک و دیوار حیاط و نمای ساختمان پوشیده از سیمان است . اعیانی احداثی در غزب عرصه و حیاط مشاعی ؛ در شرق عرصه واقع شده است . اضلاح شمالی و جنوبی ملک مورد نظر ؛ مجاور به پلاک همسایه و ضلع شرقی ؛ رو به گذر کیهان می باشد . قدمت بنا حدود 50 سال می باشد و اصطلاحا ملک کلنگی می باشد . این بنا دارای دو اتاق در طبقه همکف ؛ دو اتاق در طبقه اول ؛ یک آشپزخانه در زیر پله ؛ یک اتاق بر روی بام ؛ یک آشپزخانه بر روی بام یک سرویس حمام در حیاط مشاعی و یک سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی است کف این بنا پوشیده از موزائیک و دیوار و سقف آن پوشیده از گچ و رنگ است . این بنا دارای سیستم سرمایش اختصاصی از نوع کولر و سیستم گرمایشی اختصاصی از نوع بخاری گازی می باشد . این بنا دارای آب لوله کشی شهری ؛ انشعاب برق و گاز لوله کشی شهری می باشد . حدود زمین شمالا پی است به طول 10 متر به قطعه 5 تفکیکی شماره سه هزار و یکصد و سی و شش فرعی از شش هزار و هفتصد و سی و پنج اصلی شرقا خط فرضی است به طول 5 متر به کئچه به عرض سه متر جنوبا پی است به طول 10 متر به قطعه 5 تفکیکی شماره 3139 فرعی از 6735 غربا دیوار به دیوار به طول 5 متر به قطعه 15 تفکیکی سابق شماره 204 فرعی از 6735 اصلی .

جهت فروش پلاک ثبتی مذکور مقرر گردید در تاریخ 1400/9/7 راس ساعت 10 صبح مراسم مزایده جهت فروش پلاک مذکور با قیمت پایه کارشناسی 1/050/000/000 تومان (یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان) در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد .

                       دادورز شعبه اول اجراي احکام  مجتمع قضايي صدر تهران –  شیروانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت10