فروش ملک مشاع تهران اسلامشهر

390000000000

توضیحات

9209980217300781

140091460000460869
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                       بسمه تعالی

                                     آگهی مزایده اموال منقول

درپرونده کلاسه 9900664 لها خانم مینو فیروز بخت باوکالت خانم معصومه حسین زاده به طرفیت  محکوم علیه آقای احمد آقای رشتی فرزند محمدمهدی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 500 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مطالبه مهریه  درحق محکوم لها که دراین خصوص حسب تقاضای لها  اموال غیر منقول شامل چهار دانگ از شش دانگ  ملک با پلاک ثبتی 52/2786 به نشانی اسلامشهر ضلع شمالی بلوار بسیج مستضعفین – نرسیده به کارخانه بستنی میهن – پارکینگ وسایل نقلیه -که در زمان بازدید بصورت پارکینگ وسایل نقلیه موتوری مشاهده گردید. ملک دارای دیوار در حدود اربعه بوده و بخشی از دیوار بصورت بلوک سیمانی ، بخشی از آن آجر فشاری و بخشی دیگر بصورت دیوار گلی مشاهده شد. تراز ارتفاعی کف ملک نسبت به گذر جنوبی (بلوار بسیج مستضعفین) حدود 1/50 متر پایین تر می باشد. دیوار ضلع جنوبی (ورودی اصلی ) کوتاه تر از دیوار های دیگر می باشد. در ضلع غربی ملک تعدادی مستحدثات بنایی بصورت نیمه مخروبه و مستهلک وجود دارد. کف محوطه ملک بخشی بصورت شن ریزی و بخشی آسفالت و در قسمت هایی تراشه آسفالت می باشد. در داخل ملک تعدادی کانکس مستقرشده. ملک دارای برق می باشد.   که براساس نظر کارشناس قیمت پایه چهار دانگ از شش دانگ ملک مذکور برابر390/000/000/000 ریال معادل سی و نه میلیارد  تومان ارزیابی و توقیف گردیده است و برای روز سه شنبه مورخه 400/9/2 ازساعت10الی11به فروش میرسد مزایده ازقیمت کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادبدهدفروخته خواهدشد.10% قیمت پیشنهادی فی المجلس نقدا ازخریدار اخذ وبه حساب دادگستری اسلامشهربه شماره2171299024001بانک ملی ایران شعبه مرکزی اسلامشهرکد1606واریزخواهدشدومابقی ثمن مزایده راخریدار میبایستی حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ مزایده تودیع نماید وقبض آنرا تسلیم این اجرا نمایددرغیراینصورت 10%دریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

((محل مزایده دفتراجرای احکام مدنی2دادگستری اسلامشهر))

 

کبری امیدی – دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی 2 اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02ساعت10الی11