فروش ملک مشاع تهران اسلامشهر

28800000000

توضیحات

9909982885500872

140091460000461781
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0001066/5، با عنایت به مفاد گزارش اصلاحی صادره از شعبه 5حقوقی اسلامشهردر اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر مبنی بر اعلام بطلان مبایعه نامه های شماره 17682مورخ 89/12/9 و 17685 مورخ 89/12/23 مشاور املک شهر آفتاب و خسارت تاخیر در تادیه از 94/1/25 و مطالبه غرامت بر اساس قیمت روز کارشناس رسمی دادگستری و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی وغیره ،خواهان اسداله پور ابراهیم به طرفیت خوانده هاشم عباسی ؛ حسب تقاضای اسداله پورابراهیم، اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده به فروش خواهد رفت.

احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه شماره 0001066/5اجراء فوق در خصوص ارزیابی یک ملک بشماره پلاک 42/11305بخش 12 تهران با استحضار می رساند: اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی از محل وقوع ملک بنشانی : اسلامشهر خیابان امام خمینی- بین کوچه 4 و 6 پلاک 120و122 بازدید نموده که شرح و مستندات کارشناسی به قرار زیر است:

1-برحسب تصویر برگه استعلام ثبت از حوزه ثبت ملک اسلامشهر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر به شماره 140085601059012372 تاریخ 1400/06/30 مراتب بازداشت پلاک ثبتی 11305 فرعی از 42 اصلی بخش 12تهران به مساحت 182 متر مربع مازاد اول با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005801059001342 مورد ثبت 143954 در صفحه 50 دفتر 1036 دفاتر اسلامشهر بخش 12 تهران حوزه ثبت ملک اسلامشهر مالک آقای هاشم عباسی فرزند عباس مالک دو سهم مشاع از 10 سهم عرصه و اعیان ششدانگ دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 596630ج93 در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است. یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 1396191000767047 مورخ 1396/8/21صادره از دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای اسلامشهر برای مالکیت هاشم عباسی بازداشت می باشد.

2-برحسب تصویر پایانکار ساختمانی به شماره 93011741 مورخ 1394/10/13  266،11305،42 با عرصه ای به مساحت 182،0 متر مربع طبق سند و 168،0 متر مربع پس از اصلاحی دارای بنا در زیرزمین به مساحت 37،4 مترمربع انبار همکف 131،89 متر مربع مسکونی 58،8 مترمربع تجاری  و خرپشته 11،52 متر مربع با زیربنای کل به مساحت 239،61 متر مربع از شهرداری منطقه یک اسلامشهر می باشد.

3-پس از بازدید ملاحظه گردید ملک مورد اشاره بصورت یک باب ساختمان یک طبقه قدیمی ساز زیرزمین و خرپشته که با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی احداث شده است که از ضلع شرق با بر 7 متر به خیابان امام خمینی  و از سایر اضلاح به قطعات مجاور محدود می گردد . همکف بصورت یک باب مغازه شغل بستنی و آبمیوه  به مساحت ذکر شده در بند فوق، کف با پوشش سنگ، دیواره سنگ و سرامیک ،درب شیشه میرال، ارتفاع در بخشی 3/63متر و در جبهه پشتی 2/92متر – دهنه آن حدود 4/3 متر می باشد و جبهه پشتی همکف مسکونی بوده که بصورت انبار کالا مورد بهره برداری می باشد و نیم طبقه زیرزمین به مساحت حدود 35/0 مترمربع بوده و کف آن سنگ و دیواره با پوشش سرامیک می باشد.

با عنایت به موارد فوق، مدارک موجود، موقعیت محلی و زمانی و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی :

ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 42/11305- بخش 12 تهران شامل عرصه و اعیان و انشعابات بشرط نداشتن هرگونه دیون احتمالی و منع قانونی به مبلغ 144/000/000/000000 ریال معادل چهارده میلیارد و چهارصدمیلیون تومانارزیابی می گردد ودو سهم از ده سهم پلاک ثبتی موصوف به مبلغ 28/800/000/000ریال معادل دو میلیارد و هشتصدو هشتاد میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد.

 خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1-  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/09/16 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت9:30الی10:30