فروش ملک مشاع بلوار ارتش، کوی یاس

955000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987842700004
شماره آگهی:
140168460000552844
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه9902276 مربوط به1-خانم مهنوش فولادی 2-خانم مهکامه فولادی با وکالت خانم رویا اجلی بطرفیت 1-خانم شکوه لطفعلی خان زند 2- آقای فرید فولادی 3-خانم فریبا فولادی 4-خانم نازنین فولادی مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی به شماره 15766 فرعی از 79 اصلی قطعه 65 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 88 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران به آدرس تهران، بلوار ارتش، کوی یاس، نبش جنوبی بن بست اول غربی از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. به گواهی سند مالکیت کاداستری ابزاری خواهان، شماره چاپی 786336 سری ج سال 97، عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره 15766 فرعی از 79 اصلی قطعه 65 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 88 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران به مساحت ششصد و سی و شش متر و شصت و نه دسیمتر مربع.

حدود زمین طبق سند عبارتست از : شمالاً در دو قسمت اول غیره به طول 12 متر و 20 سانتیمتر به خیابان با عرض ده متر دوم پخی است به طول دو و نیم متر به تقاطع خیابانهای 10 و 15 متری شرقا غیره به طول 37 متر به خیابان 15 متری و جنوبا در دو قسمت اول پخی است به طول 4 مترو 50 سانتیمتر به تقاطع خیابانهای 15 متری و 76 متری جاده تهران شمشک دوم به طول غیره به طول 12 متر و 5 سانتیمتر به جاده تهران به شمشک و غربا غیره به طول 43 متر و 40 سانتیمتر به قطعه 64 تفکیکی.طبق بخشنامه شماره 51/23511 مورخ1391/01/29 در راستای استاندارد سازی اسناد کاداستری باقیمانده پلاک ثبتی 88 فرعی از 79 اصلی به پلاک ثبتی 15766 فرعی از 79 اصلی مفروز از 88 فرعی از اصلی مذکور تغییر یافت. سند مذکور به میزان مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان در تاریخ 1398/03/07 به نام خانم مهنوش فولادی ثبت، صادر و تسلیم گردیده است.باستناد نامه اصداری از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به تاریخ 1399/09/29، مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور به ورثه مرحوم ناصر خان فولادی است و هر یک از خانمها مهنوش و مهکامه هر دو فولادی، مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور هستند.بنا به درخواست احدی از مالکین، تصمیم واحد ثبتی مبنی برقابل افراز بودن پلاک صادر و ابلاغ گردیده است.ملک موضوع ارزیابی یک قطعه زمین سه نبش شمالی – جنوبی – غربی و فاقد بنا که از سمت غرب به پلاک و از سه قسمت شمال و شرق و جنوب به ترتیب به گذر 10 متری، 15متری، و 76 متری مشرف است. در کوی یاس بر بلوار ارتش واقع است و پلاک مورد ارزیابی اولین قطعه سمت چپ در زمان ورود به کوی یاس می باشد.طبق نامه شماره 501/64085 مورخ 1400/09/21 صادره از شهرداری منطقه یک تهران، ملک موصوف در پهنهM111 (مختلط تجاری – اداری – خدماتی مسکونی) واقع است.گذر شمالی در سند 10 متری است در حالی که در استعلام طرح تفصیلی شهرداری، عرض گذر شمالی 12 متر منظور شده است.طبق مشخصات و توضیحات فوق و البته صرفه نظر از محدودیتهای ثبتی، موضوع دادرسی و بدهی های احتمالی به بانکها و شهرداری و سازمانهای دولتی دیگر و اشخاص حقیقی و با در نظر گرفتن موقعیت ملک و بدون در نظر گرفتن مالکیت و بر اساس پهنه اعلامی از سوی شهرداری، قیمت ششدانگ عرصه و اعیان ملک با شماره 15766 فرعی از 79 اصلی بخش 11 تهران به مساحت ششصد و سی و شش متر و شصت و نه دسیمتر مربع، در مجموع 955/000/000/000 ریال برآورد و اعلام شده است .

مزایده در تاریخ 1401/11/3 از ساعت 13 الی 14 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/3