فروش ملک مشاعی به ادرس مسعوديه خيابان ابومسلم

29000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001826165
شماره آگهی:
140168460000554598
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103674 حسب درخواست خواهان ازاده ثمر دشتی به خواسته فروش ملک مشاعی به ادرس مسعوديه خيابان ابومسلم خراساني خيابان كلهر كوچه چهارم پلاك 57 طبقه پنجم واحد 9 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

صوير يكبرگ سند مالكيت بشماره چاپي 817842 كه طبق آن 3 دانگ مشاع از 6دانگ يكدستگاه آپارتمان پلاك 70548 فرعي از 108اصلي مفروز از پلاك 69188 فرعي از اصلي مذكور قطعه 10 تفكيكي واقع در بخش ثبتي 12 حوزه ثبت ملك خاوران تهران استان تهران بمساحت 108/17 مترمربع واقع در بخش سمت شرقي طبقه پنجم كه 90/ . مترمربع آن بالكن است بانضمام پاركينگ مزاحم قطعه 6 تفكيكي در سمت جنوب غربي همكف كه 42/1 متر آن غير مسقف است با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات كه ذيل شماره دفتر الكترونيكي 139820301054003554 بنام آزاده ثمر دشتي به ثبت رسيده است . آپارتمان مذكورواقع در طبقه پنجم يك ساختمان 6 طبقه جنوبي ( جمعا 10 واحد ) با نماي تركيبي سنگ و آجر واقع شده است ، واحد مذكور داراي دو اتاق وسالن پذيرائي با كف سراميك و ديوارهاي گچ و پوشش رنگ، آشپزخانه اپن با كف سراميك و بدنه كاشيكاري وكابينت بندي و حمام وسرويس بهداشتي ميباشد يك بالكن نيز دارد، سيستم گرمايش رادياتور ( پكيج ) و سرمايش ساختمان كولر آبي پنجره هاي دوجداره و آيفون تصويري مي باشد داراي انشعاب آب مشترك و برق و گاز مستقل مي باشد نورگيري واحد متوسط و ساختمان با اسكلت بتني و سقف تيرچه و قدمت ساخت حدود شش سال ساختمان داراي آسانسور و واحد مذكور داراي پاركينگ و فاقد انباري مي باشد .

ارزش پايه ششدانگ عرصه و اعيان ملك مذكور بطور ميانگين برابر 29/000/000/000ريال ( بيست و نه ميلياردريال ) ارزيابي و اعلام مي گردد

فلذا مبلغ پایه 29/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده سه شنبه مورخ 1401/10/27 از ساعت 11/45 الی 12/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27