فروش ملک مشاعی به ادرس اتوبان محلاتي- خيابان ارجمندي راد

59850000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001942906
شماره آگهی:
140168460000554510
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103387 حسب درخواست خواهان اعظم رضایی به خواسته فروش ملک مشاعی به ادرس اتوبان محلاتي- خيابان ارجمندي راد- كوچه شهيد كاظميان- پلاك 56 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

مورد بازديد ساختماني مستغلاتي قديمي است داراي سند دفترچه اي به شماره 390192 به پلاك ثبتي 22 فرعي از 3984 اصلي دفتر 326 شماره ثبت 43456 صفحه 549 منطقه 7 تهران 133 مترمربع شمالا به كوچه 7 متري شرقا 19 متر به پلاك جنوبا 7 متر به پلاك و غربا 19 متر به پلاك كه سند داراي اصلاحيه ميباشد ساختمان مورد بازديد قديمي دو طبقه و حياط ميباشد داراي انشعابات آب و برق و گاز كه هر طبقه يك واحد ميباشد داراي دو خواب و هال و پذيرايي آشپزخانه سرويس بهداشتي و حمام كه ساختمان نسبت به املاك مجاور حدودا 7 متر مربع عقب نشيني دارد.با توجه به موارد مطروحه و بررسي هاي ميداني و استعلام از مشاورين املاك و قدمت و عقب نشيني فارغ از هرگونه فساد و مستنداتي كه موضوع كارشناسي را تحت الشعاع قرار دهد. ملك فوق 59/850/000/000ريال معادل پنج ميليارد و نهصد و هشتاد و پنج ميليون ميليون تومان ارزيابي ميگردد.

فلذا مبلغ پایه 59/850/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده شنبه مورخ 1401/10/25 از ساعت 9/30 الی 9/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25