فروش ملک مسکونی مشاع کرمانشاه گلستان

160000000000

توضیحات

9909988312200513

140050460000111306
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900649  صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / خانم  کبری مقیمیان  وعلیه آقای/ خانم محمد صادق صفر علی  دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک : تعیین ارزش چهادانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 1564 فرعی از 94 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه، به آدرس کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی (گلستان)، کوچه شهید اسفندیار چاله چاله، ساختمان مهرگان، ملک مورد نظر با پلاک ثبتی فوق الذکر به مساحت عرصه 75/403 مترمربع در ضلع شمالی معبر واقع شده است .اعیان ملک در 8 طبقه (همکف پیلوت و 7 طبقه مسکونی دو واحدی) با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و یونولیت و می باشد که طبقات بصورت دو واحدی و در مجموع 14 واحد مسکونی می باشد که اغلب واحدها دارای سکنه میباشند.اعیان طبقه همکف ساختمان حدود 318 مترمربع، مساحت اعیان غیر مفید هر طبقه شامل دو واحد مسکونی، راه پله ، آسانسور و نورگیر حدود 290 مترمربع و در مجموع به مساحت زیربنای کل ، حدود 2348 مترمربع می باشد.ساختمان دارای پرونده ماده ۱۰۰ و تاکنون پایانکاری اخذ نگردیده پایانکار ساختمان اخذ نگردیده است لذا با توجه به اینکه سندهای  تفکیکی اخذ نشده ، ارزیابی ملک بصورت ارزش عرصه و اعیان کل آپارتمان محاسبه می گردد. بنا به اظهارات ساکنین کلیه واحدها به غیر واگذار و محکوم علیه فاقد قدرالسهمی از واحدهای مسکونی میباشد .شایان ذکر است که هیچگونه مدرکی که مشخص نماید مالک مابقی ملک چه شخصی می باشد به رویت این هیات نرسید و ارزیابی حاضر بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ملک به ادارات دولتی و خصوصی انجام شده است و در صورت داشتن هرگونه بدهی، از ارزیابی حاضر کسر می گردد .

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  27/ 7/1400 کارشناسی و ارزش کل ششدانگ ملک حاضر و با وضع موجود در مجموع مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰  ريال (بیست و چهار میلیارد تومان )  برآورد و تعیین می گردد .همچنین ارزش چهاردانگ مشاع از ششدانگ ملک در مجموع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال (شانزده میلیاردتومان) برآورد  ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه شنبه  مورخ 7/ 10/ 1400 ساعت  11 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 740100004056012907595698  ir نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه- احسان نظری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت11