فروش ملک مسکونی مشاع کرمانشاه خیام

4986670000

توضیحات

9709988311300646

140050460000111249
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غیر  منقول:

درخصوص پرونده اجرائي 9901037 با موضوع فروش ماترک  شعبه 4 اجرای احکام احکام مدنی  کرمانشاه در نظر دارد مال غير منقول موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند :

مشخصات مال غیر منقول : چهاردانگ یک باب ساختمان به ادرس خیام کوی شهید عباسی پلاک 47 کد پستی 6718793535دارای سند رسمی پلاک 37فرعی از 123اصلی بخش سه حومه کرمانشاه بنام مرحوم روح اله بالغ دو طبقه به مساحت اعیان 128مترمربع در عرصه 106مترمربع شرقی نسبت به کوچه بن بست قدمت بیش از 50سال در دو قسمت شرقی و غربی در عرصه احداث شده است بخش غربی 38 متر و بخش شرقی در دو طبقه هر طبقه 45 متر دیوار اجری و سقف تیر اهن و طاق ضربی دو اتاق در هر طبقه حیاط 32متر مربع در وسط دارای طرح تعریض معبر از 2متر به 6متر دارای انشعابات اب و برق و گاز که چهاردانگ ان توسط کارشناس رسمی درمورخ23/3/1400 به مبلغ 4/986/670/000ریال ارزیابی شده است . مزايده آن برای یکشنبه  21/9/1400ساعت 11/300 صبح تعيين گرديده است ، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام دادگاه  مدنی  کرمانشاه  مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شوددر غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود  . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب ir740100004056012907595698 با شناسه واریز توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد . * شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی ملک را  از قبل به حساب سپرده دادگستری واریز و در جلسه  مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند* مدیر دفترشعبه چهارم اجرای مدنی کرمانشاه -کرمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت11:30