فروش ملک مسکونی مشاع کرج

338333000

توضیحات

9409983031300497

140001460000126263
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 9901160 صادره از شعبه دوم اجراي احکام مدني  دادگستي شهرستان فرديس دادگاه خانواده كرج لها: خانم  معصومه کاوياني عليه:  مسعود سراج  که محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد 488سکه تمام بهار آزادي  در حق محكوم لها و پرداخت 5درصد نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي ملك توقيفي پلاک ثبتي21647 فرعي از 149 اصلي  متعلق به  خانم زينت اسکندري از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/9/23 از ساعت 9 لغايت 10 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده به فروش مي رسد، مزايده از قيمت338/333/000 تومان  نظريه كارشناسي  شروع مي شود ( ارزش سهم الارث از سه دانگ مشاع تحت مالکيت ايشان جمعا برابر 3/383/330/000 ريال )و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: ساختمان  اصلي به قدمت 8 سال  با  اسکلت بتني و نماسازي از سنگ ترکيبي مشتمل 4 طبقه 2 واحدي  جمعاً 8 واحد مسکوني  به انضمام همکف با کاربري پارکينگ و انباري احداث گرديده .

 

 

 


دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج – زينب آزادبري

كرج – ميدان نبوت – خيابان دانشگاه هنر – انتهاي خيابان بوعلي 30 – جنب پارك

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9الی10