فروش ملک مسکونی مشاع کرج مهرویلا

13875000000

توضیحات

9409982611400373

140001460000126016
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده  :

  بموجب پرونده كلاسه بایگانی967068شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرج  محكوم عليه  مرحوم  قارداشعلي شيخ لو محكوم است فعلا  به پرداخت جمعا مبلغ12/000/000/000تومان در حق محکوم له سيدعلي حسيني وپرداخت 600/000/000تومان  نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت

با توجه به اينكه محكوم علیه  و وراث وی  در مهلت قانونی نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده اند بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  پلاکهاي ثبتي 16065-16064-16066 از 170متعلق به قارداشعلي شيخ لو که از هرکدام سه دانگ مالک است  توسط اين اجرا توقيف وتوسط كارشناس دادگستري ارزيابي گرديده ومقرر گرديده  در مورخه  28-09-1400  از ساعت8تا 9صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت کارشناسی برای سه دانگ سهم محکوم علیه از پلاکهای یاد شده فوق  شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد.  مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

1-درخصوص ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف تحت پلاك ثبتي 16064/170مفروز ومجزي شده از 4283 قطعه4 تفكيكي واقع دركرج- مهرويلا –خيابان درختي (ايثار)-مابين سه راهي تهران و بلوار معلم- پلاك363- واحد طبقه همكف مسكوني مراجعه نموده كه پس از بازديد و مشاهده ملك مورد نظر، معاينه فني از مشهودات ظاهري ، مطالعه اسناد و مدارك ابرازي و ساير بررسيها و تحقيقات مورد نياز ، اينك ارزيابي و نظريه كارشناسي خويش را به شرح ذيل به اطلاع ميرسانم: مشخصات سند ملك مورد نظر طبق محتويات تصوير جريان ثبتي در پرونده اجراء عبارتاست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت10/176مترمربع تحت پلاك ثبتي16064/170مفروز و مجزي از4283 از 179 اصلي قطعه 4تفكيكي واقع درطبقه همكف كه مساحت 6/12متر مربع آن تراس مسقف و 5/1 متر فضاي باز به انضمام انباري قطعه 2 تفكيكي به مساحت 7 متر مربع در همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها وآئين نامه اجراي آن صفحه460 دفتر1327 كه به صفحه 293 دفتر 4/182 منتقل شده به نام آقايان قارداشعلي شيخ لو و محمد رضا خلج هر يك نسبت به ششدانگ بالسويه ثبت ويك جلد سند مالكيت شماره 509342 سري پ صادر وتسليم شده ادامه در صفحه دوم و به موجب سند رهني شماره 11345 مورخه27/9/1391 دفتر 119 كرج دررهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفته است ، حدود اربعه ملك و انباري مطابق وضعيت ثبتي مندرج در پرونده ثبتي اجراء ميباشد . -ضمن بازديد انجام شده از محل وقوع ملك مورد ارزيابي واقع در آدرس صدرالاشاره بالا ملاحظه شد ساختمان بازديد شده مشتمل بر 3 طبقه كه طبقه زيرزمين انباري پلاك ثبتي 16066/170 بوده و در وضع موجود با كاربري دفتر تبليغات و موتورخانه شوفاژ و طبقه همكف 3 باب تجاري و يك واحد مسكوني و پاگرد طبقه همكف به اول يك باب انباري و در طبقه اول 2 واحد مسكوني و در پاگرد طبقه اول به خرپشته يك باب انباري بوده با مشخصات فني سازه اسكلت فلزي وديوار باربر ، سقف تيرچه وبلوك و نما سنگ با سيستم گرمايش شوفاژ خانه و سيستم سرمايش كولرآبي با قدمت ساخت بيش از 30 سال داراي برق مجزا و آب وگاز مشترك بوده ، واحد مسكوني طبقه همكف پلاك ثبتي 16064/170 ق4 تفكيكي مشتمل بر سالن پذيرايي ، با كف پاركت ، آشپزخانه اپن بانصب كابينت ام دي اف ، 3 اتاق خواب ، تراس مسقف ، سرويس بهداشتي حمام وتوالت رنگ ونقاشي و كاغذ ديواري ، نصب پنجره يو پي وي سي ، شيشه دو جدار نما ، آيفون تصويري در سكونت مسكوني آقاي محمد رضا خلج بوده ، حدود 40 متر مربع ازسمت جنوب ملك با استفاده از سازه سبك سقف شيرواني احداث شده ، لازم به ذكر است برابر مفاصا حساب شماره 6459 مورخه21/2/1390 صادره از شهرداري منطقه 5 كرج عرصه پلاك فوق داراي كاربري محور مجهز شهري ميباشد . نظريهكارشناسي با توجه به مراتب صدرالذكر، ارزش ششدانگ واحد مسكوني فوق تحت پلاك ثبتي 16064/170 قطعه4 تفكيكي بنابرموقعيت مكاني و زماني ملك ،كيفيت وكميت بناي احداثي ، مساحت زيربناي واحد و قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشتركات ساختماني ، نوع كاربري وامكانات و انشعابات منصوبه ، قدمت ساخت بناء ، تعداد واحدها و طبقات ، وضعيت معاملات ملك و بدون احتساب بدهي هاي احتمالي به افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري با فرض تخليه بدون معارض و با عنايت به ساير عوامل موثر در ارزيابي موضوع به نظر كارشناسي مبلغ28/400/000/000ريال معادل دو ميليارد و هشتصد وچهل ميليون تومان ارزيابي و برآورد شده كه ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان فوق الذكر مبلغ 14/200/000/000ريال معادل يك ميليارد و چهارصد و بيست ميليون تومان ميباشد

2-درخصوص ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول تحت پلاك ثبتي 16065/170مفروز ومجزي شده از 4283 قطعه5 تفكيكي واقع دركرج- مهرويلا –خيابان درختي (ايثار)-مابين سه راهي تهران و بلوار معلم- پلاك363- واحد طبقه اول مسكوني مراجعه نموده كه پس از بازديد و مشاهده ملك مورد نظر، معاينه فني از مشهودات ظاهري ، مطالعه اسناد و مدارك ابرازي و ساير بررسيها و تحقيقات مورد نياز ، اينك ارزيابي و نظريه كارشناسي خويش را به شرح ذيل به اطلاع ميرسانم: مشخصات سند ملك مورد نظر طبق محتويات تصوير جريان ثبتي در پرونده اجراء عبارت است از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 84/185مترمربع تحت پلاك ثبتي16065/170مفروز و مجزي از4283 از 170 اصلي قطعه 5 تفكيكي قريه حسين آبادمهرشهر حوزه ثبتي كرج واقع درطبقه اول كه مقدار 7/2 متر پيشروي به سمت خيابان درختي و 2/16 متر تراس مسقف بوده به انضمام انباري قطعه3تفكيكي به مساحت 7 متر مربع در ميان طبقه با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها وآئين نامه اجراي آن صفحه468 دفتر11227كه به صفحه 297دفتر 4/182 منتقل شده و به نام آقايان قارداشعلي شيخ لو و محمد رضا خلج هر يك نسبت به ششدانگ بالسويه ثبت ويك جلد سند مالكيت شماره 509341سري پ صادر وتسليم شده و به موجب سند رهني شماره 11345مورخه27/9/1391 دفتر 119 كرج دررهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفته است ، حدود اربعه ملك و انباري مطابق وضعيت ثبتي مندرج در پرونده ثبتي اجراء ميباشد . ادامه در صفحه دوم -ضمن بازديد انجام شده از محل وقوع ملك مورد ارزيابي واقع در آدرس صدرالاشاره بالا ملاحظه شد ساختمان بازديد شده مشتمل بر 3 طبقه كه طبقه زيرزمين انباري پلاك ثبتي 16066/170 بوده و در وضع موجود با كاربري دفتر تبليغات بنر و كارت ويزيت و موتورخانه شوفاژ و طبقه همكف 3 باب تجاري و يك واحد مسكوني و پاگرد طبقه همكف به اول يك باب انباري و در طبقه اول2واحد مسكوني و در پاگرد طبقه اول به خرپشته يك باب انباري بوده با مشخصات فني ساختماني سازه اسكلت نيمه فلزي وديوار باربر ، سقف تيرچه وبلوك ، نما خارجي سنگ با سيستم گرمايش شوفاژ خانه مركزي و سيستم سرمايش كولرآبي با قدمت ساخت بناء بيش از30 سال داراي برق مجزا و آب وگاز مشترك بوده ، واحد مسكوني طبقه اول پلاك ثبتي 16065/170 ق4 تفكيكي سمت جنوب( سمت ميدان مادر) مشتمل بر سالن پذيرايي با كف سنگ حرم ، آشپزخانه اپن بانصب كابينت ام دي اف ، شامل 3 اتاق خواب با كف سازي موزائيك موكت، تراس مسقف ، سرويس بهداشتي حمام وتوالت ، واحد رنگ ونقاشي ، نصب پنجره نما آلومينيم و شيشه تك جداره ، آيفون تصويري در سكونت مسكوني وراث مرحوم قارداشعلي شيخ لوه بوده ، لازم به ذكر است برابر مفاصا حساب شماره 6459 مورخه21/2/1390صادره از شهرداري منطقه 5 كرج عرصه پلاك فوق داراي كاربري محور مجهز شهري ميباشد . نظريهكارشناسي با توجه به مراتب صدرالذكر، ارزش ششدانگ واحد مسكوني فوق تحت پلاك ثبتي 16065/170 قطعه5تفكيكي بنابرموقعيت مكاني و زماني ملك ،كيفيت وكميت بناي احداثي ، مساحت زيربناي واحد و قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشتركات ساختماني ، نوع كاربري وامكانات و انشعابات منصوبه ، قدمت ساخت بناء ، تعداد واحدها و طبقات ساختماني ، وضعيت معاملات ملك و بدون احتساب بدهي هاي احتمالي به افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري وبانك با فرض تخليه بدون معارض و با عنايت به ساير عوامل موثر در ارزيابي موضوع به نظر كارشناسي مبلغ27/750/000/000ريال معادل دو ميليارد و هفتصد و هفتاد و پنج ميليون تومان ارزيابي و برآورد شده و ارزش 3 دانگ مشاع از ششدانگ پلاك فوق به مبلغ 13/875/000/000ريال معادل يك ميليارد و سيصد و هشتاد وهفت ميليون و پانصدهزار تومان ميباشد

3-درخصوص ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول تحت پلاك ثبتي 16066/170مفروز ومجزي شده از 4283 قطعه6 تفكيكي واقع دركرج- مهرويلا –خيابان درختي (ايثار)-مابين سه راهي تهران و بلوار معلم- پلاك363- واحد طبقه اول مسكوني و زيرزمين انباري منضم واحد فوق مراجعه نموده كه پس از بازديد و مشاهده ملك مورد نظر، معاينه فني از مشهودات ظاهري ، مطالعه اسناد و مدارك ابرازي و ساير بررسيها و تحقيقات مورد نياز ، اينك ارزيابي و نظريه كارشناسي خويش را به شرح ذيل به اطلاع ميرسانم: مشخصات سند ملك مورد نظرطبق محتويات تصوير جريان ثبتي در پرونده اجراء عبارتاست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 4/66 مترمربع تحت پلاك ثبتي16066/170مفروز و مجزي از4283 از 170 اصلي قطعه 6 تفكيكي قريه حسين آبادمهرشهر حوزه ثبتي كرج واقع درطبقه اول كه مقدار8/4 متر پيشروي به سمت فضاي خيابان درختي بوده به انضمام انباري قطعه 1 تفكيكي ادامه در صفحه دوم به مساحت 3/182 متر مربع در طبقه زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها وآئين نامه اجراي آن صفحه468 دفتر1327كه به صفحه301دفتر 4/182منتقل شده و به نام آقايان قارداشعلي شيخ لو و محمد رضا خلج هر يك نسبت به ششدانگ بالسويه ثبت ويك جلد سند مالكيت شماره 509340سري پ صادر وتسليم شده و به موجب سند رهني شماره 11345مورخه27/9/1391 دفتر 119 كرج دررهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفته است ، حدود اربعه ملك و انباري مطابق وضعيت ثبتي مندرج در پرونده ثبتي اجراء ميباشد . -ضمن بازديد انجام شده از محل وقوع ملك مورد ارزيابي واقع در آدرس صدرالاشاره بالا ملاحظه شد ساختمان مورد بازديد شده مشتمل بر3 طبقه كه طبقه زيرزمين انباري پلاك ثبتي 16066/170 بوده و در وضع موجود با كاربري دفتر تبليغات بنر وكارت ويزيت و حسب الاظهار آقاي محمدد رضا خلج با اجاره ماهيانه 35/000/000ريال ورهن مبلغ 700/000/000 به انضمام تاسيسات موتورخانه شوفاژ مركزي و طبقه همكف 3 باب تجاري و يك واحد مسكوني و پاگرد طبقه همكف به اول يك باب انباري و در طبقه اول2واحد مسكوني و در پاگرد طبقه اول به خرپشته يك باب انباري با مشخصات فني ساختماني سازه اسكلت نيمه فلزي وديوار باربر ، سقف تيرچه وبلوك ، نما خارجي سنگ با سيستم گرمايش شوفاژ خانه مركزي و سيستم سرمايش كولرآبي با قدمت ساخت بناء بيش از30 سال داراي برق مجزا و آب وگاز مشترك بوده ، واحد مسكوني طبقه اول پلاك ثبتي 16066/170 ق4 تفكيكي سمت شمال( سمت ميدان مادر) مشتمل بر سالن پذيرايي با كف پاركت ، آشپزخانه اپن بانصب كابينت ام دي اف ، يك اتاق خواب با موزائيك موكت ، سرويس بهداشتي حمام وتوالت ، رنگ ونقاشي ، نصب پنجره و شيشه ، آيفون تصويري در سكونت مسكوني آقاي بهنام شيخلو از وراث مرحوم قارداشعلي شيخ لوه بوده ، نيز انباري در طبقه زيرزمين مربوط به واحد فوق به مساحت حدود183متر مربع داراي راهرو ورودي از سمت خيابان اصلي درختي بادرب فلزي ، شامل سالن با كف سراميك و سرويس بهدشتي و آبدارخانه رنگ ونقاشي و كابينت ام دي اف ارتفاع حدود 3 متر بوده و زمان بازديد به صورت محل دفتر تبليغات و بنر در اجاره آقاي معين سلطاني با اجاره ماهيانه 35/000/000 ريال و مبلغ رهن 700/000/000 ريال بمدت يك سال شمسي ميباشد ، لازم به ذكر است برابر مفاصا حساب شماره 6459 مورخه21/2/1390صادره از شهرداري منطقه 5 كرج عرصه پلاك فوق داراي كاربري محور مجهز شهري ميباشد . ادامه در صفحه سوم نظريهكارشناسي : با توجه به مراتب صدرالذكر، ارزش ششدانگ واحد مسكوني فوق تحت پلاك ثبتي 16066/170 قطعه6 تفكيكي بنابرموقعيت مكاني و زماني ملك ،كيفيت وكميت بناي احداثي ، مساحت زيربناي واحد و قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشتركات ساختماني ، نوع كاربري وامكانات و انشعابات منصوبه ، قدمت ساخت بناء ، تعداد واحدها و طبقات ساختماني ، وضعيت معاملات ملك و بدون احتساب بدهي هاي احتمالي به افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري وبانك با فرض تخليه بدون معارض و با عنايت به ساير عوامل موثر در ارزيابي موضوع به نظر كارشناسي مبلغ28/760/000/000ريال معادل دو ميليارد و هشتصد وهفتاد و شش ميليون تومان ارزيابي و برآورد شده كه ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان مذكور به مبلغ 14/380/000/000ريال معادل يك ميليارد وچهارصد وسي وهشت ميليون تومان ميباشد.

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج –  نظري

استان البرز – كرج – ميدان نبوت – بلوار ملاصدرا – روبروي پارك نبوت – پلاك 124-120

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت8الی9