فروش ملک مسکونی مشاع کرج مهرشهر

3700000000

توضیحات

140001920000260320

140001460000122539
شعبه نهم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه  0000795  صادره از شعبه 24  دادگاه عمومي حقوقي  له : خانم  ربابه معصوميان  عليه  : آقای حاج علي کشاورز مبني  بر  فروش  ملک  مشاع  غر قابل  افراز  تحت  پلاک 170/57737 شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقررگرديده از طريق مزايده درمورخ 1400/9/23 از ساعت8صبح تا  9 در محل اجراي احکام مدني شعبه دادگستري کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 11/100/000/000 ريال  طبق نظريه کارشناس شروع و به هر شخص حقيقي و حقوقي که بالاترين قيمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزايده را في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي وجه مزايده ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه هاي نقل وانتقال بعهده محکوم عليه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مي توانند مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده

بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده بااطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:

اجراي قرار کارشناسي به آدرس کرج مهرشهر فاز 4 مهرشهر بلوار گلها روبروي سردخانه پلاک 155 واحد 4 بازديد به عمل آيد نتايج بررسي هاي انجام شده و نظريه کارشناسي به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد :

قرار کارشناسي:تعيين قيمت روز ملک تعرفه شده به پلاک ثبتي 170/57737در آدرس فوق.

توصيف اجمالي:مطابق ابلاغيه کارشناسي تصاوير مدارک ارائه شده و مشاهدات حين بازديد کارشناس ملک مورد نظر در آدرس آپارتمان مسکوني وضعيت خاص طلق به شماره پلاک ثبتي  57737 فرعي از اصلي 170 قطعه 4 تفکيکي مفروز و مجزي شده از 15238 فرعي از اصلي مذکور حوزه ثبتي ناحيه سه کرج استان البرز به مساحت 101/31  متر مربع واقع در طبقه چهار که مقدار 4/07 متر مربع آن بالکن مسقف است بانضمام انباري قطعه 4 تفکيکي به مساحت 3/75 متر مربع واقع در طبقه همکف با قدر السهم از عرضه و ساير مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن ذيل دفاتر الکترونيکي به شماره هاي 1329820331011032500 و 139820331011032501 به نام آقاي حاجي علي کشاورز نسبت به چهار دانگ و خانم ربابه معصوميان نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ ثبت و صادر و تسليم گرديده است آپارتمان مورد نظر در طبقه چهارم يک ساختمان مسکوني 5 طبقه واقع شده است ساختمان مسکوني مورد نظر در 5 طبقه شامل طبقه همکف به صورت پارکينگ و مشاعات طبقه اول تا چهارم هر طبقه به صورت يک واحد مسکوني و جمعا چهار واحد احداث شده است که داراي اسکلت بتني نوع سقف تيرچه و بلوک نما سنگ پوشش کف و ديواره راه پله سنگ پوشش کف و ديوار پارکينگ سنگ مي باشد. واحد مورد نظر داراي هال 2 اتاق خواب آشپزخانه حمام سرويس بهداشتي و بالکن مسقف است که پوشش کف آن سنگ پوشش ديوارها سفيد کاري و کاغذ ديواري پوشش کف و ديوار آشپزخانه و حمام

و سرويس بهداشتي سراميک وکاشي کابينت چوبي سيستم گرمايشي پکيج و رادياتور سيستم سرمايشي کولر آبي و داراي انشعاب برق به صورت اختصاصي و انشعابات گاز و آب به صورت مشترک مي باشد در حال حاضر واحد مورد نظر در يد آقاي حاجي علي کشاورز مي باشد واحد مورد نظر فاقد پارکينگ سندي و اختصاصي و ساختمان نيز فاقد آسانسور است ملک مورد نظر توسط محکوم له معرفي گرديده و کارشناس در خصوص صحت و سقم آن مسئوليتي ندارد همچنين اصالت و صحت مدارک ابرازي در صلاحيت اين کارشناس نمي باشد ارزيابي و نظريه کارشناسي بر اساس مدارک ارائه شده بررسي انجام و اظهار شده است لذا چنانچه در آينده مدارک مستند و موثري در موضوع کارشناسي ابراز و کشف گردد نظريه کارشناسي با صلاحديد و دستور مقام محترم قضائي قابل تجديد نظر خواهد بود .

  نظريه  کارشناسي  :

با عايت  به توضيحات فوق  و محل  و  موقعيت  ملک مقطع  زماني  مساحت  وطبقه  وقوع  واحد  تعداد  واحد  هاي ساختمان  عدم دارا  بودن پارکينگ  اختصاصي  و  سندي  وعدم  تعبيه  آسانسور    کاربري  و نوع  استفاده  نوسانات  قيمت ملک  و  مسکن  مشاعي  بودن  ملک  و راه  دسترسي  و در نظر  گرفتن  ساير  جهات  موثر در موضوع    در صورت  صحت  واصالت  مدارک  ابرازي    صرف نظر  از  هر گونه  ديون و واگذاريهاي  احتمالي  به اشخاص حقيقي و  حقوقي  وشهرداري  و بانکها  ودارايي    و غيره  و مشروط  به  امکان  تحويل  بلامعارض  ملک وانتقال  رسمي آن  در  دفاتر  اسناد  رسمي    به  نام  خريداري  ارزش  ششدانگ  عرصه  واعيان  اپارتمان مورد نظر  با  قدرالسهم  از  عرصه  و ساير مشاعات و مشترکات  به  مبلغ  11/100/000/000  ريال  و  ارزش  2  دانگ  مشاع از  ششدانگ  آن  به  مبلغ  3/700/000/000  ريال  ارزيابي  واعلام  ميگردد  .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت8الی9