فروش ملک مسکونی مشاع کرج مهرشهر

441967700

توضیحات

9209980202601890

140001460000126735
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول- نوبت دوم

به موجب پرونده كلاسه 9901051 صادره از شعبه 256 دادگاه خانواده يک تهران لها: خانم مريم عاشوري عليه آقاي محمدرضا يعقوب ايراني محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 300/000/000 ريال بابت اجرت المثل و مبلغ 109/493/560 ريال بابت الباقي مهريه و مبلغ 12/000/000 ريال بابت هزينه کارشناسي در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 20/474/600 ريال بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي، 0/274 دانگ از کل شش دانگ ملک با پلاک ثبتي 33917 فرعي از 170 اصلي متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/09/24 از ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت 441/967/700 ريال نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان و درصورت تعطيلي اداره صرفا در ساعت تعييني مندرج در آگهي مراسم مزايده در اولين ساعت کاري بعد از آن  برگزار خواهد شد .

مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: سي و چهار صدم دانگ از شش دانگ کل يک دستگاه آپارتمان مسکوني به شماره ثبتي 33917 فرعي از 170 اصلي به مساحت 79/37 مترمربع مي باشد. واحد مورد نظر در سمت شمالي طبقه دوم يک مجتمع مسکوني 7 طبقه شامل زيرزمين، همکف و 5 طبقه روي همکف واقع شده است. ساختمان مورد نظر داراي اسکلت بتني، نوع سقف تيرچه و بلوک سنگ نما، آيفون تصويري، داراي آسانسور، پنجره ها پروفيل فلزي، پله ها و پوشس کف پاگردها سنگ، پوشش کف پارکينگ و حياط موزائيک و پوشش ديواره هاي راه پله و پارکينگ سراميک مي باشد. واحد مورد نظر داراي 2 اتاق خواب، هال، آشپزخانه، حمام، سرويس بهداشتي و بالکن مسقف بوده که پوشش کف هال و پذيرايي آن سراميک، پوشش کف اتاق ها موزائيک و موکت، پوشش ديوارها کاغذ ديواري، کابينت ام دي اف، پوشش کف و بدنه آشپزخانه، حمام و سرويس بهداشتي سراميک و کاشي، سيستم گرمايشي شوفاژ مرکزي، سيستم سرمايشي کولر آبي، انشعاب برق اختصاصي و انشعابات گاز و آب به صورت مشترک مي باشد.قدمت ملک مورد نظر حدود 18 سال بوده و در حال حاضر واحد در يد مستاجر مي باشد. با عنايت به توضيحات فوق ، محل و موقعيت ملک، طبقه مشاعي بودن واحدها، مساحت، کاربري، راه دسترسي و در نظر گرفتن ساير جهات موثر در موضوع، صرفنظر از هرگونه بدهي و واگذاري هاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداري، بانک ها، دارايي و غيره، 0/274 دانگ از شش دانگ کل ملک مورد نظر به ميزان 441/967/700 ريال معادل چها و چهار ميليون و يکصد و نود و شش هزار و هفتصد و هفتاد تومان توسط کارشناس رسمي ارزيابي گرديد.

آدرس ملک مورد مزايده : کرج-مهرشهر- بلوار ارم- کوچه ششم شرقي- ساختمان مبينا- طبقه دوم- واحد 5

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی10