فروش ملک مسکونی مشاع کرج مهرشهر

2521620800

توضیحات

9809982611501459

140001460000124733
شعبه چهاردهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج

با سلام

با احترام؛ به پیوست یک برگ آگهی مزایده ارسال می گردد، دستور فرمایید آگهی مزایده برای یک نوبت وفق مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر درج آگهی در یکی از روزنامه های محلی و این که موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد چاپ و منتشر و آن را در پرونده قبل از تاریخ 1400/09/25 به این اجرا ارسال فرمایند.

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه0000272 صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده كرج لها: خانم زهرا زارع رفيع فرزند رضا عليه آقاي محمدعلي قربان زاده فرزند محمد حسين محکوم عليه محکوم است به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار آزادي بابت مهريه و مبلغ 1445738 ريال بابت هزينه دادرسي درحق محكوم لها وپرداخت مبلغ5درصد از محکوم به بابت نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به وهزينه اجرايي يک دانگ از شش دانگ يک واحدآپارتمان از پلاک ثبتي شماره 140/46076 قطعه يک به آدرس کرج فاز 4 مهرشهر بلوار گلها خيابان 408 غربي پلاک 42 طبقه اول واحد 2  متعلق  به محکوم عليه ازسوي اين اجرا توقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف وارزيابي شده ومقرر است در  مورخ 1400/09/25از ساعت 8الي 9در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت 2/521/620/800 ريال طبق نظريه كارشناسي  شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند. ضمناً ملک مورد مزايده در قبال مبلغ 688/666/972 ريال در رهن بانک شهر مي باشد و با حفظ حقوق مرتهن به مزايده گذاشته مي شود

آدرس ملک مورد مزايده: آدرس کرج فاز 4 مهرشهر بلوار گلها خيابان 408 غربي پلاک 42 طبقه اول واحد 2

مشخصات ملک مورد مزايده : ملک مورد کارشناسي بر اساس تصوير نامه شماره 139985631011003612 مورخ 1399/03/19 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شعبه سيزدهم اجراي احکام مدني خانواده شهرستان کرج  مراتب بازداشت پلاک ثبتي شماره 46076 فرعي از 170 اصلي  به نفع خانم زهرا زارع رفيع اعلام گرديده است محدوديت مالکين : محدوديت آقاي محمدعلي قربان زاده ثبت دفتر املاک : رهني به شماره 52832 مورخ 1396/07/26 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 587 شهر تهران استان تهران به نفع بانک شهر ثبت شده است واحد مذکور داراي انباري و پارکينگ در موقعيت آدرس فوق به مختصات494412وPutm 3962999 مي باشد  ملک مذکور يک واحد آپارتمان در طبقه اول واحد 2 مي باشد با عنايت به موقعيت مکاني و زماني و قدمت بناي مذکور ، راه هاي دسترسي ، مقطع زمان ارزيابي ، در نظر گرفتن سهل البيع بودن ملک مورد ارزيابي ، رونق بازار ملکي و همچنين جهش قيمت در سال جاري با توجه به تورم ساليانه در بخش مسکن و املاک و جميع جهات موثر در ارزشيابي ، فارغ از اصالت  سند به شرط عدم وجود هرگونه بدهي و تعهد به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث ، مستحق الغير نبودن و اوقافي نبودن و عدم وجود هرگونه تصرف و انتقال بلامعارض بودن ملک از نظر قوانين جاريه کشور و صرف نظر از اصالت و تصاوير و اسناد و مدارک ارائه شده ملک در وضع موجود به صورت يکپارچه و شش دانگ به متراژ 121/41 متر مربع است ارزش شش دانگ ملک مذکور به طور متوسط 15/000/000/000 ريال برآورد و اعلام مي گردد  و ارزش يک دانگ از آن که سهم محکوم له مي باشد مبلغ 2/521/620/800 ريال برآورد مي گردد 

 

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/25ساعت8الی9