فروش ملک مسکونی مشاع کرج محمدشهر

1543000000

توضیحات

9909982610700856

140001460000120526
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده كلاسه 9900275 صادره از شعبه 7  دادگاه عمومي حقوقي.        له: آقای حمید میرابی و عليه: محمدرضا طهماسبی. محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/543/000/000  ريال در حق محكوم له و مبلغ 76/100/000  ريال نيم عشر دولتي. با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به وهزينه اجرايي                              متعلق ازسوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 400/09/27  از ساعت  9 الي 10 در محل اجراي احكام مدني از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت 3/500/000/000 ريال نظريه كارشناسي  شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت ومكان برگزار خواهد شد .

مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

1- آدرس: كرج- محمدشهر- خيابان چمران 2- پلاك 19- طبقه اول- واحد سمت غرب (رو به كوچه).

2- قرار كارشناسي:

بازديد از ملك تحت پلاك ثبتي 2061 فرعي از 360 اصلي مفروز و مجزي شده از 393 فرعي، با توجه به شرايط قيمت منطقه، وضعيت احداث اعياني، جنس و نوع بنا، قدمت ساخت، نحوه تصرفات، حدود اربعه، كليه حقوق و منافعي كه اشخاص در آن دارا مي باشند و با رعايت تمامي جهات موثر در ارزيابي، نسبت به اجراي مفاد خواسته اقدام و نتيجه اعلام گردد..

3- بررسي اسناد و مدارك ابرازي

3-1 پرونده ملكي موجود در شهرداري محمدشهر با كد نوسازي 3-17-11175-3-1.

4- مشخصات ملك:

مطابق اسناد و مدارك پرونده ملكي موجود در شهرداري محمدشهر با كد نوسازي 3-17-11175-3-1، ملك مورد نظر عبارتست عرصه و اعيان آپارتمان (نوع ملك طلق) به شماره 2061 فرعي از 360 اصلي قطعه 3 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 393 فرعي، ناحيه محمدآباد بخش حوزه ثبتي ناحيه دو كرج استان البرز به مساحت 58/64 مترمربع واقع در طبقه اول، به انضمام انباري قطعه 2 به مساحت 1/58 مترمربع واقع در طبقه همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن.

كل ساختمان 4 طبقه بالاي همكف، طبقه همكف پاركينگ، انباري و يك باب مغازه و طبقات فوقاني هر طبقه 2 واحد مسكوني و در مجموع 8 واحد مسكوني با اسكلت بتن، نماي آجر سنگ و فاقد آسانسور مي باشد. واحد مورد نظر واقع در سمت غربي (رو به سمت حياط و كوچه) طبقه اول، مشتمل بر 2 اتاق خواب، هال و پذيرايي با پوشش كف سراميك و بدنه تركيبي از گچكاري، نقاشي و كاغذ ديواري، آشپزخانه اپن با پوشش كف و بدنه سراميك و داراي كابينت MDF، حمام و توالت مي باشد. سيستم گرمايشي بخاري و آبگرمكن ديواري و سيستم سرمايشي كولر آبي و داراي انشعاب آب مشترك، برق و گاز مستقل مي باشد.

نظريه كارشناسي

با توجه به مشخصات ذكر شده و در نظر گرفتن ساير جهات از قبيل مساحت، قدمت، دسترسي، موقعيت، شرايط بازار و غيره، صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات، ديون احتمالي و نداشتن منعي براي نقل و انتقال با متعلقات و منضمات و حقوق مكتسبه، ارزش پايه كارشناسي ششدانگ ملك موصوف مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون ( 3/500/000/000 ) ريال معادل سيصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد.

تشخيص صحت و اصالت مدارك ابرازي خارج از حدود صلاحيت اينجانب مي باشد.

در حال حاضر ملك مذكور به موجب قرارداد اجاره نامه به شماره چاپي 2506038 مورخ 1398/01/22 و توضيحات مندرج در ظهر قرارداد، با مبلغ قرض الحسنه پرداختي 420/000/000 ريال و اتمام مدت قرارداد 1401/02/15 تحت سكونت خانم معصومه اروجي مي باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به مبلغ محکوم به 44 سهم از 100 سهم ملک به مزایده گذاشته و به فروش خواهد رسید که ارزش آن معادل مبلغ 1/543/000/000 ریال می باشد.

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9الی10