فروش ملک مسکونی مشاع کرج ماهدشت

2566660000

توضیحات

9909982612100120

140001460000117735
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول –  نوبت  اول

بموجب 2فقره پرونده اجرایی  کلاسه های  9900472    و  9901117 موجود در این اجرا ،  در  راستای  مفاد اجراییه های  صادره از سوی شعب 24و 21عمومی حقوقی کرج محکومیت محکوم علیه : بهزاد امیری فرد  فرزند  صیاداله  بپرداخت مبلغ  جمعاً  1/180/000/000  ریال  بابت  اصل  خواسته  در حق محکوم له  :  اقای  اباذر  حاج لو  و پرداخت مبلغ 1500/000/000  ریال در حق اقای مجید  صلاحی  فرزند نبی اله و  پرداخت  مبلغ  5 درصد از کل وجوه  ریال  بابت  نیم  عشر  دولتی در  حق  دولت  با  توجه  به  اینکه  اجراییه  به محکوم  علیه  ابلاغ  گردیده  و  درمهلت  مقرر  نسبت به  اجرای حکم  اقدام ننموده  است  بنا  به درخواست  محکوم له  و  به منظور استیفای  محکوم  به  و  هزینه های  اجرایی 4 دانگ از  6  دانگ در طبقه اول  ( همکف  ملک ) مندرج  در متن آگهی  متعلق به  محکوم  علیه  از  سوی  این اجرا    توقیف  و  توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده  درمورخ 1400/9/15  از  ساعت9/30 صبح تا  10/30در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگاه حقوقی  کرج  واقع در بلوار ملاصدرا روبروی پارک نبوت ساختمان شماره 2 محاکم حقوقی کرج طبقه 3 ازطریق مزایده بفروش برسد مزایده از  قیمت2566660000  ریا ل  شروع میشود و بهر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار  گواهی خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار الباقی  وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.  طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده  و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

ادرس ملک وواقع در کرج ماهدشت  خ شهید بهشتی  خ شهید شاهپوری کوچه 6 پ  138  قدیمی  و  6 جدید

ملک مورد  نظر عبارتست از  واحدمسکونی  واقع  در همکف (ط اول )ملک  احداثی حدود  120  مترمربع    مشتمل  بر  2  طبقه  هر  طبقه  دارای  یک واحد مسکونی  با روکار  سیمان سفید  .

واحد  مسکونی  تعرفه  شده  از  سوی  محکوم  له  واقع در  طبقه  همکف  با  زیر بنای  103  مترمربع  کف سیمان    کابینت  فلزی    کولرآبی  بنا  به  اظهارات  متصرف  ساختمان  دارای  یک کنتور  آب  وبرق  و  گاز  می باشد  .

به  موجب  مبایعه  نامه  عادی شماره  1178653  مورخ  1390/5/15  با  کد  رهگیری 1071002395318 که  شش دانگ ملک مذکوز جزء  پلاک ثبتی  شماره  9  فرعی  از  10  اصلی  می باشد  که  طی شرایط  مندرج  در مبایعه  نامه ای  از  سوی  صیاداله امیری  فرد به  بهزاد  امیر  فرد  واگذار  نمود ه است    در توضیحات  ذیل  مبایعه  نامه  اینگونه  مرقوم  شده  ملک  فوق  در  طبقه  اول  به  مساحت  103  مترمربع  می باشد  ملک  مذکور  دارای  آب  و برق  و گاز میباشد  .ولی خریدار  حق  استفاده  از  اب وبرق  وگاز  را  ندارد  راه  پله  نیز  مشترک  می  باشد  .

نظریه  کارشناسی  : با  عنایت  به  توضیحات  فوق  و محل  وموقعیت  قرار  گیری  ملک مورد نظر  از  نظر  محلیت  انتهای  کوچه    و  فارغ  از هر  گونه  بدهی  و تعهد  مالی  ارزش 4 دانگ از 6 دانگ ان جهت پایه مزایده مبلغ 2566660000  ریال  بوده و ارزش 6 دانگ ملک مبلغ 3850000000 ریال میباشد

 

دادورز شعبه 6 محاکم حقوقی  کرج –علیزاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9:30الی10:30