فروش ملک مسکونی مشاع کرج شاهین ویلا

2394300000

توضیحات

9909982619600582

140001460000124586
شعبه 16 اجراي احكام كيفري شهرستان كرج

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0000118 و دستور صادره از دادیار شعبه شانزدهم اجرای احکام کیفری شهرستان کرج و بنا به درخواست ذینفع پرونده، اموال خانم خدیجه رنجبر کهن به شرح ذیل این آگهی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و ارزیابی و مقرر گردیده در مورخ 1400/9/24 از ساعت 9 الی 10 در محل شعبه 16 اجرای احکام کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده یک دانگ مشاع از شش دانگ به مبلغ2،394،300،000ریال  ( دو ميليارد و سيصد و نود و چهار ميليون و سيصد هزار ریال ) طبق نظریه کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد.کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده صاحب ملک می باشدکه از محل فروش مال پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناٌ طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع مال مورد مزایده را بازدید نمایند. مال مزایده و بهای آن طبق نظریه کارشناس بدین شرح است: نتيجه كارشناسي پرونده شماره 9909982619600582 ( شماره بايگاني 0000118 ) در خصوص تعيين ارزش ريالي يك دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي شماره 20694 فرعي از 146 اصلي مفروز و مجزي شده از 2363 فرعي از اصلي مذكور قطعه 8 تفكيكي، واقع در كرج، شاهين ويلا، خيابان قلم، خيابان 21 غربي پلاك 3 واحد 8، پس از مطالعه پرونده، بازديد مشخصات ملك و وضعيت موجود : ملك مورد ارزيابي يكدستگاه آپارتمان مسكوني بوده كه در طبقه چهارم ساختماني داراي6 طبقه از روي تراز گذر موجود ( 5 طبقه بر روي همكف ) واقع گرديده است. ساختمان مزبور شمالي، و مجموعا” شامل 10 واحد آپارتمان مسكوني (5 طبقه 2 واحدي) مي باشد . براساس اسناد رويت شده ( از جمله كپي سند مالكيت تك برگي به شماره 466805 الف96 مربوط به يك دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان به نام خانم خديجه رنجبر كهن و كپي گواهي پايان كار آپارتماني مربوطه به شماره 24/24151 مورخ 1393/06/04 شهرداري منطقه 6 كرج به نام خانم فاطمه جوادي بنه كهل ) آپارتمان مورد ارزيابي داراي مساحت 124/92متر مربع و ساختمان محل وقوع، در زميني به مساحت 420 مترمربع احداث گرديده است . سازه اسكلت ساختمان از نوع بتن آرمه، نما سنگ تراورتن و سن بنا حدود 8 سال بوده و آپارتمان مورد ارزيابي داراي در ضد سرقت ، 3 اتاق خواب با كمدهاي ديواري، هال و پذيرايي، سقف نور مخفي، سرويس بهداشتي ايراني، گرمايش پكيج رادياتور و سرمايش كولر آبي، آشپزخانه باز با كابينت ام دي اف، كفها سراميك و ديوارها نقاشي شده، و داراي پاركينگ و انباري در طبقه همكف مي باشد. نظريه كارشناسي : با توجه به توضيحات بالا و مشاهدات عيني و با فرض اصالت اسناد ملاحظه شده، و با لحاظ موقعيت و دسترسي، كاربري ، قدمت بنا، وضعيت مشاعي، قدرالسهم عرصه وساير عوامل موثر درموضوع، بدون درنظر گرفتن هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي و فارغ از هرگونه موانع قانوني، ارزش شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني مورد ارزيابي، به مبلغ 14،365،800،000 ريال و لذا ارزش يك دانگ مشاع مورد نظر، به مبلغ 2،394،300،000 ( دو ميليارد و سيصد و نود و چهار ميليون و سيصد هزار ) ريال تعيين و اعلام مي گردد

 

                                                                                                            ابوالقاسم عراقي پور
                                                                          مدير دفتر واحد اجراي احكام كيفري شعبه 16 اجراي احكام كيفري شهرستان كرج –

كرج- عظيميه – بالاتر از ميدان طالقاني- ساختمان مركزي دادگستري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9 الی10