فروش ملک مسکونی مشاع کرج خ فروغی

7084000000

توضیحات

9609982610800319

140001460000117713
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال  غیر  منقول –  نوبت  اول

بموجب  پرونده اجرایی کلاسه 976966  صادره از شعبه  دادگاه حقوقی  کرج محکوم  علیه :روح اله  کریمی فرزند ذبیح اله    محکوم است به پرداخت مبلغ 32/294/964/028  ریال بابت محکوم به در حق محکوم له : عیوض  سالک  نقدی  با  وکالت  مرتضی  علی  اکبری    و مبلغ 1/614/748/201  ریال نیم عشر دولتی. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست شخص  ثالث  ماهرخ کریمی  به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشارالیه  شامل  ملک  به  پلاک ثبتی  15730  فرعی از  157  اصلی  به  عنوان  وثیقه  از  سوی  شعبه  8  دادگاه حقوقی  کرج  توقیف  و به دلیل  عدم  ایفاء  تعهد  از سوی  شخص  ثالث  و  عدم  پرداخت  محکوم  به  توسط  محکوم  علیه  ملک وثیقه  گذار  توسط کارشناس دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده  2/5  دانگ  از  ششدانگ پلاک مذکور  از طریق مزایده در روز  سه شنبه  مورخ 1400/9/16 از ساعت 9 صبح تا10در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 7/084/000/000ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید  فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

در پرونده اجرایی  976966 عیوض سالک  نقدی  علیه  روح اله کریمی  مراتب  کارشناسی  توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری  بشرح  ذیل  اعلام  میگردد  .

ارزیابی  پلاک  ثبتی  157/15730  .

ملک  موضوع  کارشناسی  مستند به پاسخ  استعلام  ثبتی  دارای  پلاک  ثبتی  157/15730  مفروزی  4939  قطعه  4  حوزه  ثبتی و  شهرداری  ناحیه 1 کرج  بشرح  ششدانگ  عرصه  واعیان یک  واحد  مسکونی  بمساحت  142/5  مترمربع  واقع  در طبقه سوم  بانضمام  پارکینگ  وانباری  در  زیر زمین  بنشانی  کرج  خ  فروغی  خ آقائی  پ  5  واحد  4  می باشد . ساختمان  با  سازه  فلزی  و قدمت  تقریبی  بنا  25  سال  و  4  واحد  مسکونی  در 4  طبقه  روی  زیر زمین  و نمای  ساختمان  اجر  و بدنه  راه  پله اندود  گچ  و بدنه  پارکینگ  اندود  سیمان  و فاقد  آساسنور  و واحد شامل  سالن  ونشیمن  با  کفپوش  سرامیک  و سه  اتاق  خواب  با  کفپوشمووزائیک  و  بدنه نقاشی  و  سقف  نیمه  طرحدار  و کابینت  های  گلاس و  پکیج  و  کولر آبی  و  انشعابات  گاز  مشترک  میباشد و  واحد  در سکونت  مستاجر  می  باشد .

با عنایت  به  شرح  فوق و عوامل  موثر  در  ارزیابی  منجمله  قیمت  عادله  روز  قیمت  پایه  مزایده  و بدون کسر  مبالغ  بازداشتی  و  رهنی  و دیون  احتمالی  به  اشخاص  حقیقی وحقوقی  منجله  شهرداری  و  بانک  و  دارائی  که  تشخیص آن مستلزم  استعلام  قضایی  از  مراجه  ذیربط  می  باشد    ومنوط  به شروط  لازم  و بلامعارض بودن  عدم نقل  وانتقال  جهت  ششدانگ  عرصه واعیان  پلاک  مزبور  با  قدرالسهم  از عرصه  وسایر  مشاعات  بمبلغ  17/000/000/000  ریال  ارزیابی  میگردد 

 

دادورز اجرای احکام دادگستری کرج – فرخ  زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت9الی10