فروش ملک مسکونی مشاع کرج خ برغان

1493340000

توضیحات

9709982610400590

140001460000123237
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده كلاسه 0000040 صادره از شعبه 4  دادگاه عمومي حقوقي.        له: آقای مهدی معینی تکمه داشی  و عليه: خلیل کیهانی نبی پور. محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/310/000/000 ريال در حق محكوم له  و مبلغ 65/500/000 ريال نيم عشر دولتي. با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي ملکی از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 400/09/20  از ساعت 9 الي 10 در محل اجراي احكام مدني از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت 1/375/500/000 ريال نظريه كارشناسي  شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

1- آدرس: كرج- خيابان برغان- خيابان شهيد جباري- كوچه شهيد سليمي- كوچه شهيد كيهاني نبي پور- پلاك 13. 2- قرار كارشناسي: بازديد از ملك پلاك ثبتي 7872 فرعي از 157 اصلي، با توجه به شرايط قيمت منطقه، وضعيت احداث اعياني، جنس و نوع بنا، قدمت ساخت، نحوه تصرفات، حدود اربعه، كليه حقوق و منافعي كه اشخاص در آن دارا مي باشند و با رعايت تمامي جهات موثر در ارزيابي، نسبت به اجراي مفاد خواسته اقدام و نتيجه اعلام گردد. 3- بررسي اسناد و مدارك ابرازي 3-1 كپي نامه شماره 140085631009007695 مورخ 1400/04/28 اداره ثبت اسناد و املاك ناحيه يك استان البرز. 3-2 كپي پرونده ملكي پلاك ثبتي 7872 فرعي از 157 اصلي موجود در شهرداري منطقه 1 كرج با كد شناسايي 1-22- 11129- 3- 1. 4- مشخصات ملك: مطابق اسناد و مدارك ابرازي، ملك مورد نظر عبارتست ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن بنا احداث شده است به مساحت 198 مترمربع قطعه 4 از بلوك 7 به شماره 7872 فرعي از 157 اصلي مفروز و مجزي شده از 59 فرعي از اصلي مذكور واقع در تپه مراد آب جزو حوزه ثبتي شهرستان كرج. مطابق دفترچه سند مالكيت حدود اربعه ملك عبارتست از شمالاً به طول 17/60 متر باعيان علي معصومي قطعه پنج، شرقاً اول به طول 2 متر باعيان عباس دولتي دوم به طول 9 متر باعيان علي آشتيان قطعه بيست و يك، جنوباً به طول 17/60 متر اول باعيان تاج محمد دوم باعيان محمد ابراهيم امام قطعات بيست و دو و سه و غرباً به طول 11/50 متر به كوچه شيرين. داخل عرصه موصوف يكدستگاه ساختمان مسكوني قديمي ساز 3 طبقه و داراي زيرزمين با اسكلت مصالح بنايي، سقف طاق ضربي و نماي سيمان سفيد موجود مي باشد. ملك مذكور داراي گواهي پايانكار ساختماني به شماره 7413 مورخ 1374/04/20 از شهرداري منطقه يك كرج مي باشد. مطابق گواهي پايانكار مذكور طبقه زيرزمين به مساحت 28/56 مترمربع به عنوان انباري و طبقات همكف و اول هر كدام به مساحت 76 مترمربع يك واحد مسكوني و در مجموع 2 واحد مسكوني مي باشد. واحدهاي مسكوني طبقات همكف و اول هر كدام مشتمل بر 2 اتاق خواب، هال و پذيرايي با پوشش كف موزائيك و بدنه كاغذ ديواري، آشپزخانه با پوشش كف و بدنه سراميك و داراي كابينت فلزي، حمام و توالت مي باشد. سيستم گرمايشي بخاري و سيستم سرمايشي كولر آبي و داراي انشعاب آب و گاز مشترك و برق مستقل مي باشد. در طبقه دوم نيز يك واحد مسكوني بيش از گواهي پايانكار به مساحت حدود 62 مترمربع مشتمل بر هال و پذيرايي با پوشش كف موزائيك و بدنه گچكاري، آشپزخانه با كف موزائيك و بدنه سراميك و داراي كابينت فلزي، حمام و توالت احداث شده و موجود مي باشد. مطابق گواهي پايانكار مذكور خيابان ضلع غربي داراي تعريض 12 متري مي باشد. نظريه كارشناسي با توجه به مشخصات ذكر شده و در نظر گرفتن ساير جهات از قبيل مساحت، قدمت، دسترسي، موقعيت، شرايط بازار و غيره، صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات، ديون احتمالي و نداشتن منعي براي نقل و انتقال با متعلقات و منضمات و حقوق مكتسبه، ارزش پايه كارشناسي ششدانگ ملك موصوف مبلغ بيست و چهار ميليارد ( 24/000/000/000 ) ريال معادل دو ميليارد و چهار صد ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد. تشخيص صحت و اصالت مدارك ابرازي خارج از حدود صلاحيت اينجانب مي باشد. در حال حاضر واحد مسكوني طبقه همكف تحت سكونت آقاي خليل كيهاني پور، واحد مسكوني طبقه اول تحت سكونت محمد كيهاني پور و واحد مسكوني طبقه دوم تحت سكونت آقاي صادق كيهاني پور مي باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به مبلغ محکوم به 5/12 سهم از 9 سهم از 72 سهم به مزایده گذاشته و به فروش خواهد رسید که ارزش آن معادل مبلغ 1/493/340/000 ریال می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی10