فروش ملک مسکونی مشاع کرج جهانشهر

23250000000

توضیحات

140001920001118312

140001460000118905
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت  اول

بموجب پرونده کلاسه 0000497 مطروحه  در  این  اجرا  و  با  عنایت به  صدور  اجراییه    صادره از شعبه 8  دادگاه عمومی حقوقی کرج  له :  علی  اکبر  دولتی  حیدری  با  وکالت  امیر  حسن  فسا  علیه  : مهدی  رجائیان  هرندی    محکوم  علیه  محکوم  است    و پرداخت  مبلغ  5/005/000/000  ریال  بابت  محکو  به  در  حق  محکوم له  و  پرداخت  مبلغ  250/000/000  ریال  نیم  عشر  دولتی  که  در این  راستا  پلاک  ثبتی  12827  فرعی  از  156  اصلی    به  میزان  15/49  صدم سهم  از  72 سهم  از  1/5  دانگ  از  ششدانگ  پلاک  ثبتی  شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/09/21از ساعت9صبح تا  10  در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 5/005/000/000نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده

بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایندمال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است آدرس  :  کرج  جهانشهر  خیابان  کسری  جنوبی  خیابان  نهم پلاک  27  طبقه  دوم  .بازدید از  پلاک  ثبتی  12827 فرعی از  156  به شرح  ذیل  می  باشد  : مشخصات  ملک  :  مطابق  اسناد  ومدارک  ابرازی  ملک مورد  نظر عبارتست  از  عرصه  واعیان  آپارتمان  مسکونی  به  شماره  12827  فرعی از  156  اصلی  جوزه  ثبتی ملک  گرج  ناحیه  یک  استان  البرز  به  مساجت 290/78  مترمربع واقع در طبقه  دوم  به انضمام  انباری  و  پارکینگ  در  طبقه  همکف  با  قدرالسهم  از عرصه وسایر  مشاعات  و  مشترکات  طبق قانون  تملک  آپرتمانها  و  آئین  نامه  اجرایی  آن  .کل  ساختمان  4  طبقه بالای  همکف  طبقه  همکف  پارکینگ  و  انباری  و طبقه  فوقانی  هر طبقه  یک واحد  مسکونی  ودر  مجموع  4  واحد  مسکونی  با  اسکلت  بتن ونمای  کل  ساختمان  می باشد  واحد  مورد نظر  واقع  در  طبقه دوم  مشتمل بر  4  اتاق  خواب  و هال  و پذیرایی  با  پوشش  کف  پارکت  و بدنه  گچکاری  و نقاشی  آشپزخانه  اپن  با  پوشش  کف و بدنه  سرامیک  و  دارای  کابینت    ام  دی اف  و حمام  وتوالت می  باشد    سیستم گرمایشی  شوفاژ  با  موتور خانه  مرکزی  و  شومینه  و سیستم  کولر آبی  و  دارای  انشعابات  آب و گاز  مشترک  و برق مستقل  می  باشد  نظریه  کارشناسی  : با  توجه  به مشخصات  ذکر  شده  وبا  در  نظر  گرفتن  سایر  جهات  از  قبیل  مساحت  قدمت و دسترسی  و موقعیت  و شرایط  بازار  و  غیره  و صرفنظر  از  احراز  مالکیت  و  انتساب  آن به  اشخاص حقیقی  و  حقوقی و  بدون در  نظر گرفتن هر  گونه  تعهد  ودیون  احتمالی  و  نداشتن  منعی  برای نقل  وانتقال  با متعلاقات  و منضمات  و حقوق  مکتسبه  ارزش  پایه نظریه  کارشناسی  ششدانگ  ملک موصوف  مبلغ  93/000/000/000  ریال  و ارزش  1/5  دهم  دانگ  مشاع  از ششدانگ  عرصه  واعیان  به  مبلغ  23/250/000/000  ریال  ارزیابی  و اعلام  میگردد  .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی10