فروش ملک مسکونی مشاع ورامین خ مسجدجامع

1742333000

توضیحات

9209982928301069

140091460000514768
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت دوم (اموال غیرمنقول )

نظربه اینکه درپرونده اجرایی کلاسه 9900349ج مدنی وبموجب نیابت اعطائی شماره 1399191005917324مورخ 1399/12/06اصداری از شعبه اجرای احکام مدنی بخش جوادآباد محکوم علیه علی عرب حلوائی محمدیه فرزندحمزه علی محکوم گردیده به پرداخت مبلغ1/731/000/000ریال بابت محکوم به وهزینه برق مصرفی درحق محکوم له آقای محمدعرب حلوائی فرزندحمزه علی وپرداخت مبلغ95/550/000ریال نیم عشردولتی که حسب درخواست محکوم له وجهت استیفای محکوم به که جهت استیفای محکوم ًبه دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 8078 فرعی از 111 – اصلی مفروز از پلاک 4300 فرعی از111 اصلی مذکور طی نامه شماره  139906001060016712-99/12/16 از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ورامین واقع درورامین – خیابان مسجد جامع – کوچه شهید کیانی- سرنبش مجتمع مسکونی پرسپولیس پلاک57-طبقه اول ضلع شرقی توقیف و بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدیدکه عرصه وقفی می باشدو شامل یک واحد مسکونی از مجتمع مسکونی با قدمت حدود 25 سال درهفت  طبقه و دارای دوازده واحد مسکونی در شش طبقه و هر طبقه دارای دو واحد برروی همکف وپارکینگ که از ضلع شمال و غرب مشرف به خیابان ، نمای شمالی و غربی آن سنگ کاری و کف پارکینگ و دیوارهای آن تا ارتفاع حدود یک متری سنگ کاری و بقیه ارتفاع دیوارها و سقف گچ کاری شده و واحد مورد نظر (مورد مزایده) واقع درطبقه اول غربی که از سمت شمال و غرب به کوچه مشرف ئ دارای دواتاق خواب  و آشپزخانه و سرویس های توالت و حمام مجزا – کف ها سرامیک فرش و دیوارها و سقف سفید کاری با گچ و پنجره و چهار چوب و درب ها فلزی و درب ورودی و درب اتاق ها چوبی است و دارای اشتراک برق وگازمجزا و آب مشترک و کابینت ام- دی- اف و سیستم گرمایش از طریق بخاری و شومینه و سرمایش آن از طریق کولرگازی است که با توجه به موقعیت محل ووقف بودن و بدون درنظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی و ادارات ذیربط کل ششدانگ به مبلغ 5/227/000/000ریال ارزیابی و سهم محکوم علیه به میزان دودانگ از ششدانگ پلاک مذکور باسهم ازحق انتفاع ازعرصه موقوفه به مبلغ 1/742/333/000ریال معادل یکصدوهفتاد وچهارمیلیون ودویست وسی وسه هزاروسیصد تومان تعیین قیمت و نظریه کارشناسی مصون از اعتراض مانده است که مقرر گردید ملک مذکور به میزان سهم محکوم علیه ( دودانگ مشاع ازششدانگ) با حفظ حقوق موقوفه ( پذیره انتقال و اجور متعلقه و بدهی )برای روز چهار شنبه مورخه  1400/10/01ساعت 10الی 11صبح به میزان محکوم به وهزینه های اجرائی محکوم له در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری ورامین

                سیدمهدی جعفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت10 الی11