فروش ملک مسکونی مشاع ورامین جواداباد

320000000

توضیحات

9909982926301765

140091460000473560
شعبه اجراي احكام مدني بخش جواد آباد

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده مال غیر منقول(نوبت دوم )

به مـوجب نیابت اعطایی ازشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان پیشوا بـه سـود خانم کبری گراوند به ضرر اقای ابوالفضل کلکویی مال توقیفی به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است :

مال مورد مزایده شامل  2/4 دانگ (دو و چهاردهم دانگ به متراژ 60/56متر مربع ) به عنوان سهم الارث مشاع محکوم علیه اقای ابوالفضل کلکویی به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی از 6دانگ پلاک ثبتی به شماره 207/177 بنام مورث خانم پروانه کوتی (متراژ6دانگ 151/4متر مربع) کاربری مسکونی واقع دربخش جواداباد روستای قلعه بلند حسن اباد کوه گچ کوچه عدالت سمت راست درب دوم جنب پلاک 4دارای اسکلت فلزی نمای سیمان کف موزاییک سیستم گرمایشی بخاری دارای برق و گاز و اب اختصاصی قیمت پایه 2/4 دانگ مشاع از 6دانگ پلاک ثبتی 207/177 به مبلغ 320/000/000 ریال میباشد ملک فوق خالی از سکنه نبوده ودر اجاره شخصی به نام اقای کریم خدمت علی با اجاره بهای ماهانه 200/000تومان میباشدمقــرر گردیــد حصه محکوم علیه از پلاک فوق در روز چهارشنبه مـورخــه 1400/9/17ساعت 11صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان ودادورزها (مامورین اجرا) وسایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی وسببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایند محکوم له یا محکوم علیه میتوانند آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد مال  مورد مزایده بعد از پرداخت تمام بهای آن درفرجه قانونی ، تسلیم خواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را  در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دوماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نمایدضمنا واحد اجرا تکلیفی درخصوص تخلیه ملک ندارد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت11