فروش ملک مسکونی مشاع ورامین جواداباد

29003675

توضیحات

9709982922401362

140091460000481839
شعبه اجراي احكام مدني بخش جواد آباد

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده مال غیر منقول (تجدید مزایده نوبت اول)

به مـوجب نیابت اعطایی از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قرچک  بـه سـود اقای امیر مسعود قشقایی  به ضرر اقای علی اکبر منصوری مال توقیفی به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است :

شامل22/357 سهم مشاع از 240/5 سهم از کل سهم 530 پلاک ثبتی 93/190واقع در بخش جواداباد روستای ایجدانک خیابان اصلی روبروی کوچه گلستانی جنب نانوایی بربری پلاک 32 به مالکیت اقای علی اکبر منصوری کاربری مسکونی حسب نظرکارشناس از عرصه ملک نهر زراعی عبور مینمایدمدارکی دال براجاره بودن ملک درپرونده موجود نمیابشد ملک مذکور شامل یک باب ساختمان قدیمی با حیاط مشجر کف محوطه خاکی دیوار ان اجر فشاری بدون نما و دارای یک درب اهنی سواره رو و دودرب اهنی نفررو میباشد بنای موجود قدیمی و در حد انباری قابل استفاده بوده در ضلع جنوب غربی ملک بنایی مشرف به گذر با دیوار باربر و طاق ضربی و بدنه داخلی کاشی قدیمی که به گذر دارای درب اهنی میباشد و به عنوان نانوایی بربری بهره برداری بوده لکن در زمان بازدید تعطیل و بخش هایی از ان فرسوده و تخریب شده که این موضوع در قسمت مشخصات ثبتی دارای توضیح میباشد و ارزش 22/357سهم از 240/5 سهم از کل سهم 530 پلاک ثبتی 93/190 مبلغ 29/003/675تومان میباشد مقــرر گردیــد ملک مذکور در روز پنج شنبه مـورخــه 1400/9/18  سـاعــت 10  صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان ودادورزها (مامورین اجرا) وسایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی وسببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایند محکوم له یا محکوم علیه میتوانند آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد مال  مورد مزایده بعد از پرداخت تمام بهای آن درفرجه قانونی ، تسلیم خواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را  در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دوماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید)  

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/18ساعت10