فروش ملک مسکونی مشاع ورامین بلوارشهیدباهنر

19000000000

توضیحات

9909980207201303

140091460000479140
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت اول(اموال غیر منقول)

نظر به اینکه در پرونده اجرائی کلاسه0000512ج مدنی موضوع اجرائیه شماره140091990013824360-1400/04/23شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین محکوم علیه اقای  محمدتاجیک حسن آبادی فرزندحیدرمحکوم است به پرداخت 206/105/000ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای مهدی اردستانی رستمی فرزنداحمد  و نیز پرداخت مبلغ10/305/250ریال بابت هزینه نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت شده است .لذا در راستای استیفای محکوم به،دودانگ ازششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی به شماره697فرعی از3اصلی بخش99 به نشانی :ورامین- بلوارشهید باهنر-کوچه سجاد- پلاک10 به مساحت202مترمربع باتوجه به موقعیت محلی ملک ودسترسی وسال ساخت کاربری وعرف منطقه  ششدانگ  عرصه واعیان ملک موردنظر به مبلغ 57/000/000/000ریال(پنج میلیاردوهفتصدمیلیون تومان) وارزش عرصه واعیان دودانگ موردنظر باتوجه به برآورد فوق الذکر به مبلغ 19/000/000/000ریال(یک میلیاردونهصدمیلیون تومان) اعلام شده است  ارزیابی و تعیین قیمت شده است و از اعتراض نیز مصون مانده است و مقرر گردید دودانگ ملک موصوف برای روز دوشنبه 1400/09/15 از ساعت 10:30صبح الی11:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

 

مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ورامین-سیدمهدی جعفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10:30الی11