فروش ملک مسکونی مشاع هرسین کوی اموزش پرورش

5750000000

توضیحات

9909988499800838

140050460000111272
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان هرسين

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم ))

درخصوص پرونده اجرایی  9900291 مطرح در اجرای احکام حقوقی هرسین موضوع فروش و مزایده سه دانگ  از  شش دانگ یک باب منزل مسکونی ملکی آقای عبداله ثابت به آدرس هرسین کوی آموزش و پرورش کوچه شهید کرمی بن بست اول   ،  اجرای احکام مدنی دادگستری هرسین درنظر دارد ملک  زیررامطابق ماده113قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند:

مشخصات مال غیرمنقول:

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: عبداله صحرائی  2-  شش دانگ منزل مسکونی به مساحت 204متر مربع در دو طبقه  پلاک ثبتی  15 فرعی از 1104 اصلی قطعه یک هرسین  به ارزش 11/500/000/000 ریال  می باشد   توسط کارشناس منتخب  ارزیابی شده و در  مورخه 1400/06/27توسط کارشناس دادگستری ارزیابی گردیده و سه دانگ به ارزش 5/750/000/000 ریال  آن بفروش می رود  3- ملک مسکونی دارای سابقه ثبت است(توضیح  برگ حصر وراثت مضبوط در پرونده با توجه به صدور نفی نسب احدی از ورثه و تغییر سهم الارث محکوم علیه از یک چهارم  به یک دوم نیاز به اصلاح دارد و تا اصلاح آن نقل و انتقال ثبتی انجام نخواهد شد ) 4-ملک  در ید محکوم علیه می باشد  5- ملک مفروز است و یک دوم ملک فروخته می شود 6-حقوقی ازسوی شخص ثالث برملک نیست  7- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود 5/750/000/000 ریال  می باشد  و 8-  روز برگزاری مزایده  از ساعت 9  روز دوشنبه 1400/09/29  می باشد  طالبین وخریداران می توانند تا پنج روزقبل ازموعد مقررمزایده به این اجرا واقع درهرسین ساختمان مرکزی دادگستری هرسین مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها ازمال موضوع آگهی فراهم شود .مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع می شود وهرکس بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 10درصد بهای پیشنهادی رافی المجلس به عنوان سپرده قبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت وباقیمانده آن راحداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده به حساب مزبور واریزکند.درصورت عدم رعایت موعد مقررمطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستورصدورسندانتقال خریدارصادر می شود.هزینه نقل وانتقال برعهده خریداراست.

رئیس اجرای احکام مدنی هرسین- علی آزادی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9