فروش ملک مسکونی مشاع ملارد بلوار رسول اکرم

7470000000

توضیحات

9809980241400741

140091460000469329
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده غير منقول (مرحله اول )

در پرونده 0000235 صادره از شعبه 3 اجرای احکام مدنی مجتمع شهید باهنر تهران به سود محمدرضا مرادی فرزند محمد حسن  و علیه  امید پاشایی فرزند علی وردی  بخواسته 2/063/240/000 ریال كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 4284 / 43 به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان به نشانی ملارد – بلوار رسول اکرم (ص) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان تختی جنوبی – پلاک 70 میباشد که  توسط کارشناس به مبلغ 7/470/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در راستای ماده 51 ق ا ج ا م  276 /0 دانگ از یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی فوق استیفای محکوم به را مینماید و سپس مقرر گرديد مزایده در تاريخ 1400/09/20 از ساعت 08/00 تا ساعت 09/00 صبح برگزار و پایان یابد ، و ملك موردنظر واقع در به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% كل مبلغ فروش به صورت وجه نقد يا چك بانكي ( تضمين شده ) في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد در غیر اینصورت مبلغ 10 % اخذ شده بنفع دولت ضبط میگردد ، مشخصات ملك توقيفي به شرح ذیل مي باشد : ملک به پلاک ثبتی ثبتی 4284 / 43 شامل یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع  قطعه 141 تفکیکی بشماره 4284 فرعی مفروز شده از شماره 1134 فرعی از 43 اصلی  به نشانی ملارد – بلوار رسول اکرم (ص) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان تختی جنوبی – پلاک 70  میباشد  / و سایر موارد در خصوص مشخصات کامل و و ضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد .

محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان ملارد- حسن رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت8الی9