فروش ملک مسکونی مشاع قصرشیرین

1099393750

توضیحات

140050920000223985

140050460000107918
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قصرشيرين

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه0000034 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له خلیل حمزه ای علیه فرهاد کرم خانی دایر بر محکومیت مالی ، شعبه اول اجرای احکام مدنی قصرشیرین در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر(طبقه همکف یک واحد آپارتمان 3 طبقه) را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: ملك مورد بازديد بصورت آپارتمان مسكوني 3طبقه و داراي 3 سند مجزا به شرح ذيل مي باشد: الف-پلاك ثبتي يك فرعي از 349 اصلي ناحيه 5 بصورت شش دانگ يك واحد آپارتمان با شماره ثبت 2764صفحه 572دفتر 15 با شماره سريال 397875 به نام مرحوم آزاد خان كرمخاني پدر خوانده پرونده.(طبقه دوم آپارتمان) ب- پلاك ثبتي دو فرعي از 349 اصلي ناحيه 5 بصورت شش دانگ يك واحد آپارتمان با شماره ثبت 349 صفحه 572دفتر 15به نام مرحوم آزاد خان كرمخاني پدر خوانده پرونده.(طبقه اول آپارتمان) ج-پلاك سه فرعي از 349 اصلي ناحيه 5 بصورت شش دانگ يك واحد آپارتمان با شماره ثبت 40 صفحه 572دفتر 15 با شماره سريال 397874 به نام خوانده پرونده آقاي فرهاد كرمخاني.(طبقه همكف آپارتمان لازم به توضيح است مرحوم آزادخان كرمخاني مالك طبقات اول و دوم آپارتمان مذكور  حدودات عرصه ملك مذكور با مجاورين آن طبق مساحي بعمل آمده و مطابقت با نقشه كاداستر شهرداري قصرشيرين (طبق كروكي پيوست شماره 1) برابر 164/31مترمربع مي باشد طبق اسناد مالكيت و مدارك مشاهده شده ،عرصه ملك مذكور بصورت طلق مي باشد مصالح بكار رفته در ساختمان مذكور طبق تصوير پيوستي شماره 2 ازنوع اسكلت آجري بوده وپنجره هاي هر 3 طبقه از نوع آلمينيومي و نما بصورت سيماني و سنگ 7سانت با قدمت بيش از 20سال مي باشد كه داراي امتياز آب،برق،گاز و تلفن هر واحد مي باشدطبق كروكي پيوست شماره 3و4و5 مساحت اعياني طبقات با احتساب راه پله و تراس سرپوشيده 3طرف بسته براي طبقه همكف129/48مترمربع- طبقه اول 129/48 مترمربع و طبقه دوم 141/79متر مربع مي باشد به شرح ذيل ارزش ريالي ملك مورد دعوي به تفكيك هر طبقه با كسر مبلغ بازداشتي ودرنظر گرفتن مشاعات و ساير امتيازات مشترك بحضور اعلام ميگردد : ارزش شش دانگ طبقه اول پلاك ثبتي دو فرعي از 349 اصلي ناحيه 5 به نام مرحوم آزاد خان كرمخاني باعنايت به كليه عوامل موثر وبدون درنظرگرفتن جرائم و بدهكاري هاي جانبي به شهرداري و اداره ماليات وغيره درشرايط فعلي باكاربري مسكوني به نرخ روز به مبلغ5.025.800.000 ريال (معادل پانصدو دو ميليون و پانصدو هشتاد هزارتومان)که سهم الارث فرهاد کرمخانی به مبلغ 1099393750ریال برآورد ميگردد.مزایده سهم الارث فرهاد کرم خانی برای روز دوشنبه مورخ1400/9/29 ساعت 10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در قصرشیرین –میدان مهدیه –طبقه دوم دادگستری –واحد اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت10