فروش ملک مسکونی مشاع فیروزکوه

130902030

توضیحات

9709982213100551

140091460000487172
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 970322 دعوی آقای سید مرتضی امیری ارجمندی به طرفیت خانم سکینه اسفندیار فرزند خیراله جلسه مزایده ای مورخه 1400/09/27 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از ملک واقع در فیروزکوه – روستای لزور پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد.طرفین هم حق شرکت در مزایده را دارند. تعیین مبلغ واریزی پس از انجام مزایده با اجرای احکام مدنی می باشد در صورت تعیین درصدی از کل مبلغ مزایده ، برنده مزایده مکلف به واریز آن در همان روز می باشد و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریز شده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . مزایده راس ساعت 10 صبح شروع می شود.ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

 

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 1/602دانگ از شش دانگ از یک دستگاه ساختمان با سند رسمی متعلق به خانم سکینه اسفندیار به مساحت کل عرصه و اعیان 98/58 مترمربع به صورت دو طبقه مسکونی با قدمت حدود 12 سال در روستای لزور که ارزش شش دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 490/000/000 میلیون برآورد که 1/602 دانگ از ملک به ارزش 130/902/030 تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

                مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – مظاهر اسفندیار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت10الی10:30