فروش ملک مسکونی مشاع فردیس شهرک وحدت

18811666660

توضیحات

9609983034701148

140001460000119872
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فرديس

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 9901478  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 103 کیفری شهرستان فردیس له محمد تقی آقا یاری و حسین دوابی کاخکی وعلیه  ایرج فتحعلی زاده که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ  7141291959 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ357064597 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه  شامل : 2 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی15222/163 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/9/28 ساعت 8 الی 8:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ18811666660 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :سند مالکیت شش دانگ یکباب خانه به مساحت 74 / 225 متر مربع قطعه 923 تفکیکی پلاک 15222 فرعی و مفروز از 14789 فرعی از 163 اصلی واقع در سرحد آباد حوزه ثبتی فردیس بنامهای ایراج فتحعلی زاده و حسین دوابی کاخکی و محمد تقی آقا یاری هر یک نسبت به 2 دانگ  مشاع از شش دانگ ثبت و صادر و تسلیم گردید و برابر دستور شعبه اول اجرای احکام مدنی فردیس در بازداشت می باشد . در زمان بازدید ملک مورد نظر مشخص شده که بصورت ساختمان که در قسمت همکف سمت شمال بصورت نانوایی سنگک مشغول بکار است و در قسمت غربی سمت خیابان دفتر مشاور املاک که به گفته آقای دوابی غیر فعال است و در قسمت شرقی بصورت یک اتاق خواب و سرویس دستشوئی و حمام است . نمای ساختمان از طرف شمال و غرب و جنوب سنگ و دارای امتیاز آب ، برق و گاز  نیز می باشد . همچنین دارای زیر زمین به مساحت 5 / 37 متر مربع  می باشد . بر اساس پایان کار صادره شهرداری منطقه 10 کرج بشماره 13666/40/10 مورخ 2/5/1395 ملک مورد نظر دارای زیر زمین به مساحت 5 / 37 متر مربع ، مسکونی به مساحت 5 / 102 متر مربع و تجاری به مساحت 5 / 32 متر مربع و خر پشته 14 متر مربع می باشد . با عنایت به مطالب بالا و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده ، عوامل موثر در قیمت ملک ، راه دسترسی ، باتوجه به موقعیت مکانی و مقطع زمانی ، وضعیت فعلی بازار ملک ، پایان کار کلی صادره ، بدون در نظر گرفتن بدهی های احتمالی از قبیل رهن ، وثیقه و بازداشت ارزش کل شش دانگ پلاک به مبلغ 56435000000 ریال معادل پنج میلیاردو ششصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار تومان و ارزش دو دانگ مشاع از شش دانگ بدون در نظر گرفتن تفکیک که با توجه به پایان کار تفکیک بعمل نیامده است به  مبلغ18811666660 ریال معادل یک میلیاردو هشتصد و هشتاد و یک میلیون و صدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش  تومان برآورد و اعلام میگردد .

آدرس ملک مورد مزایده : فردیس – شهرک وحدت بلوار شهیدان بخشی نبش خیابان نفت پلاک 54

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت8الی8:30