فروش ملک مسکونی مشاع فردیس جاده ملارد

2200000000

توضیحات

9809983030600856

140001460000122854
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 9900258 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه  1 حقوقی دادگستری فردیس له اکرم نامدار محرمی  وعلیه  احمد ملاپیری لیواری که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 2/109/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به  محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 28/9/1400 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ  2/200/000/000ریال نظریه کارشناسی برای چهار دانگ از شش دانگ ملک مذکور شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :آپارتمان مذکور در یک مجتمع 11 واحدی مسکونی استقرار یافته و مطابق تصویر مدارک ابرازی از جمله اجاره نامه بصورت شش دانگ یک واحد آپارتمان فاقد سند با استفاده مسکونی در طبقه 6 به مساحت حدود 90 متر مربع به پلاک ثبتی 163 اصلی واقع در جاده ملارد که حسب تصویر اجاره نامه شماره 112179 مورخ 9/6/1398 از آقای احمد ملاپیری به آقای حمید قاضی خانلو اجاره داده شده است با عنایت به عدم رویت مدارک مالکیت همچنین ایادی قبلی مالکیت این گزارش در تایید مالکیت افراد موثر نبوده و تائید مالکیت منوط به گواهی اداره ثبت اسناد و املاک می باشد . ضمناً مواد اشاره شده در گزارش ( مساحت ملک ، کاربری ، آدرس ، مشخصات طرفین معامله و .. ) به جهت حفظ امانت عیناً از روی مبایعه نامه تحریر گردیده و دال بر تایید آنها نمی باشد سازه اسکلت فلزی هفت طبقه دارای ریل گذاری آسانسور با نمای اصلی سیمان شسته و در نماهای جانبی هنوز سیمان کاری نشده است . کف واحد سرامیک و دیوارها گچ کاری ، دو خوابه پنجره تک جداره ، کابینت ام دی اف سیستم گرمایش بخاری گازی و آبرگرمکن ، سیستم سرمایش کولر آبی ، فاقد انشعابات برق ؛ آب و گاز قانونی ، با قدمت تقریبی 7 ساله ( حسب اظهار از سال 92 شروع به ساخت شده است ) که در زمان بازدید حسب الاظهارآپارتمان موصوف در اختیار آقای حمید قاضی خانلو بعنوان مستاجر به مبلغ ودیعه بیست و پنج میلیون تومان و ماهانه سیصد هزار تومان از 1/6/1398 الی 1/6/1399 بود نواقص ملک در دو مرحله توسط کارشناسان محترم رسمی دادگستری بررسی و احصا شده است . نظریه : با عنایت به بررسی های محلی و میدانی ، موقعیت قرار گیری عرصه ملک ، دسترسی های آن مواد و مصالح بکار رفته در بناهای اعیانی ، نوع کاربری ، میزان استهلاک مشاهده در بنا ها ، لحاظ نواقص موجود از جمله عدم وصل انشعابات قانونی و راه اندازی آسانسور و … تحقیقات انجام شده و مدارک موجود ارزش روز ششدانگ آپارتمان بدون سند موصوف بدون لحاظ هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث و امکان بلامعارض بودن معامله برابر سه میلیارد و سیصد میلیون ریال ( 3/300/000/000 ریال ) می باشد . 

آدرس ملک مورد مزایده : فردیس – جاده ملارد خیابان پیک انتهای ارکیده شرقی مجتمع امیر مهدی طبقه ششم

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- اعظم پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10الی11