فروش ملک مسکونی مشاع شهر ری دولت اباد

50000000

توضیحات

9809987851100621

140091460000466067
شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهر ري

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسلام

احتراماًبه موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق الذکر و اجراییه صادره از حوزه 965مجتمع شهید محسن حججی شوراي حل اختلاف تهران(شماره 20)شهرری محکوم علیه نبی صادقي اربطاني محکوم است به پرداخت 50/000/000ریال بابت محکوم به درحق مجتبی قرباني صفاري وهمچنین مبلغ 2/500/000ريال بابت نیم عشر دولتی ،با توجه به توقیف پلاک ثبتی شماره 250فرعی از 163اصلی بخش12ناحیه 2 معادل ارزش 0/0316دانگ مشاع از  شش دانگ عرصه و اعیان ملک مذکور به پلاک ثبتی  شماره 163/250 به نشانی شهر ری اتوبان آوینی -جنب راه آهن شهرری -دولت آباد قیصریه -کوچه مسجد-بن بست بنفشه- پلاک 4 و متعلق به محکوم علیه مجتبی قرباني صفاري  حسب تقاضای محکوم له اموال مذکوراز طریق مزایده به فروش می رسد برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش شش دانگ عرصه وعیان ملک مذکور بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به مبلغ  6/850/000/000ریال محاسبه و ارزش 0316/ 0دانگ مشاع شش دانگ اعیان و امتیاز استفاده از عرصه وقفی موضوع مزایده به مبلغ 50/000/000ريال ارزیابی شده است . مزایده در تاریخ 1400/09/15 ساعت 12 در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرری برگزار می‌گردد.مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين پيششنهاد واگذار ميشود.متقاضیان خرید قبل از مزایده ده درصد از کل مبلغ را طی قبض سپرده به شماره حساب 2171299031001 سپرده دادگستری ری نزد بانک ملی شعبه اداره امور مالیاتی پرداخت ودر زمان مزایده ارائه نمایند و مابقي مبلغ مزايده نيز حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده وصول خواهد شد چنانچه خريدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقي ثمن مزايده اقدام ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي اجرايي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کليه هزينه هاي انتقال مورد مزايده بر عهده خريدار ميباشد.همراه داشتن شناسنامه عکس دار يا کارت شناسايي عکس دار يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در مزايده الزامي است./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت12