فروش ملک مسکونی مشاع شهریار کردامیر

4000000000

توضیحات

9909984112100684

140091460000479364
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درپرونده کلاسه  9900645  نيابت  صادره از  شعبه هفتم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريز  درخصوص مطالبات  محکوم له: ليلا ايرواني  عليه: جمشيد اكبري موضوع لازم الاجرا: پرداخت  1000 قطعه سکه  بهار آزادي  بابت مهريه در حق محکوم له و نيم عشر دولتي   که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري آقاي قدرت اله جعفر زاده  ارزش  سه دانگ مشاع  از شش دانگ مشاع  ملک قولنامه اي {آپارتمان مسکوني }  به مبلغ 400 ميليون تومان  ارزيابي گرديده  سپس مقرر گرديد در تاريخ   1400/09/24 از ساعت 10 الي 11در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

سه دانگ مشاع  از شش دانگ مشاع  ملک قولنامه اي { يک واحد آپارتمان مسکوني }    به نشاني :شهريار، كردامير، بلوار مداحي، كوچه وليعصر، پلاك 17، طبقه دوم    الف – اسناد و مدارك ارائه شده توسط خواهان: سند و مدركي از سوي طرفين پرونده جهت بررسي ارائه نگرديده است. ب – اسناد و مدارك ارائه شده توسط خوانده: 1) تصوير مبايعه نامه به شماره 1004614 تاريخ 5/9/1398، تنظيمي در املاك شاهان، فروشنده: جمشيد اكبري، خريدار: مريم عياري، مورد معامله: 3دانگ از يك واحد آپارتمان اراضي كردامير به مساحت 120 مترمربع حوزه ثبتي شهريار به نشاني شهريار كردامير خ مداحي كوچه وليعصر پلاك 18 طبقه دوم بانضمام يكباب پاركينگ اختصاصي به شماره قطعه 2 و يكباب انباري به شماره قطعه 2، داراي آب، برق و گاز مشترك ميباشد. پ – گزارش كارشناسي : ملك مورد نظر بصورت يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم يك ساختمان با نماي سنگ، شامل 4 طبقه، طبقه همكف بصورت پاركينگ و انباري و طبقات اول و دوم هر طبقه بصورت يك واحد مسكوني و يك واحد اتاق در طبقه سوم(پشت بام) به مساحت حدود 32 مترمربع كه طرفين مدعي هستند بصورت انباري است، مي باشد. واحد مورد نظر به مساحت حدود 120 مترمربع داراي كف سراميك، آشپزخانه اپن با كابينت MDF، دو خوابه، وسايل سرمايشي كولر آبي و گرمايشي پكيج، داراي آب مشترك و برق و گاز اختصاصي و داراي انباري و پارگينگ مي باشد. طرفين مدعي هستند سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان در مالكيت خوانده (جمشيد اكبري) مي باشد. نظريه كارشناسي :  با در نظر گرفتن جميع جهات دخيل در موضوع كارشناسي و عرف منطقه اي، موقعيت مكاني و زماني، ابعاد و مساحت، كيفيت ساخت، بدون در نظر گرفتن ديون احتمالي و يا در رهن بودن، چنانچه پلاك‌ موصوف از نظر نقل و انتقال منع قانوني نداشته باشد، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف (آپارتمان طبقه دوم و اتاق در طبقه سوم) برابر با مبلغ 8.000.000.000 ريال و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف برابر با مبلغ 4.000.000.000 ريال، معادل چهارصد ميليون تومان ارزيابي مي گردد. 

ملک در اختيار محکوم عليه  حسب اعلام محکوم له ملک  فاقد بدهي بانکي است  که فقط سه دانگ مشاع از  شش دانگ ملک فوق الذکر  به قيمت چهارصد ميليون تومان برآورد و به مزايده و فروش مي رسد  . چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10الی11